Venstre delt – toppkandidat er aktiv for deponi

Kandidaten på 4. plass på valglista til Venstre svarer «Helt uenig» på spørsmålet «Nei til et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset» i VGs valgomat.

Kandidaten er på kollisjonskurs med egen leder og de andre kandidatene som har svart VG. Av de med stemmetillegg (toppkandidatene) er det kun 4. kandidaten som er for deponi for farlig avfall.

Ordførerkandidaten er Helt enig i Nei til deponi
5. kandidaten er Helt enig i Nei til deponi

Det er to kandidater fra Venstre som ikke har svart på VG’s valgautomat.

Venstre er delt om deponiplanene. En kandidat er positiv til Deponi for farlig uorganisk avfall. Venstre er i posisjon sammen med Høyre, AP og KrF i dagens kommunestyre i Molde. Venstre har ikke tatt opp deponispørsmålet i Molde kommune.

Bergmesteren fikk ja fra Miljødirektoratet

Tillater askesortering og deponi for ordinært avfall i Nesset.

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet 
Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet 

Bergmesteren Raudsand må likevel vente på endelig avgjørelse om reguleringsplan før eventuell oppstart av deponiet.

Det meldte Miljødirektoratet i en pressemelding fredag.

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.

Bergmesteren Raudsand får også tillatelse til å starte deponering av ordinært avfall i Deponi 2. Her kan bedriften deponere blant annet bunnaske etter utsortering av metall, men altså kun dersom disse restfraksjonene klassifiseres som ordinært avfall.

Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg, og mellomlagres på området. Metall fra asken skal sorteres ut og vil bli omsatt videre.

………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/08/31/Bergmesteren-fikk-ja-fra-Milj%C3%B8direktoratet-19825134.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/08/31/F%C3%A5r-etablere-sorteringsanlegg-og-deponi-p%C3%A5-Rausand-19825237.ece

Ulike meninger om deponi på Raudsand

Hva mener politikerne i Nye Molde om deponi på Raudsand? Sjøl om listetoppene har klare svar, er flere av partigruppene delt.

Raudsand: Politikerne i Nye Molde ser ulikt på planene om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.  8Foto: Øyvind Leren 
    
      (Foto: Oivind Leren)
Politikerne i Nye Molde ser ulikt på planene om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Foto: Øyvind Leren  FOTO: OIVIND LEREN

I serien «Hvem skal styre Molde?» på 1FM og Rbnett, gjelder ett av spørsmålene syn på nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset.

Ordstyrer / ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde, utfordrer kandidatene om å svare raskt og kort på spørsmålet: «Skal det åpnes for avfallsdeponi på Raudsand?»

…………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/08/30/Ulike-meninger-om-deponi-p%C3%A5-Raudsand-19824349.ece

Tillater askesortering og deponi for ordinært avfall

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.
Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.

Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg, og mellomlagres på området. Metall fra asken skal sorteres ut og vil bli omsatt videre.

……………………………….

https://www.tk.no/nyheter/nesset/raudsand-deponi/tillater-askesortering-og-deponi-for-ordinart-avfall/s/5-51-692804

https://www.auraavis.no/nyhet/nesset/deponiet/tillater-askesortering-og-deponi-for-ordinart-avfall/s/5-5-166545

SV delt om deponi – toppkandidat går imot eget program

Kandidaten på 5. plass på valglista til SV svarer «Helt uenig» på spørsmålet «Nei til et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset» i VGs valgomat.

Kandidaten er på kollisjonskurs med eget partiprogram, lederen og de andre kandidatene som har svart VG. I programmet som SV har sendt ut til alle husstander i Nye Molde kommune står det «SV vil: Gå mot giftdeponi på Raudsand«.

Fra valgprogrammet til Molde SV. Øverste del er side 1 – nederste er side 5
1. kandidaten er Helt enig i Nei til deponi

Ordførerkandidaten er helt tydelig på Nei til deponi.

2. kandidaten er Litt enig i Nei til deponi
3. kandidaten er Helt enig i Nei til deponi
4. kandidaten er Helt enig i Nei til deponi

SV er delt om deponiplanene. En kandidat er positiv til Deponi for farlig uorganisk avfall. Er en stemme på SV en stemme for Deponi for farlig avfall?

Tillater askesortering og deponi

Miljødirektoratet tillater askesortering og deponi for ordinært avfall. Bergmesteren Raudsand må likevel vente på endelig avgjørelse om reguleringsplan før evt. oppstart av deponiet.

Bildet viser en grøft med mengde gamle sekker med møllestøv, avfall fra aluminiumsproduksjon.
De gamle sekkene med møllestøv på Raudsand kan dekkes til med et deponi for ordinært avfall.|Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter Forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg, og mellomlagres på området. Hensikten med aktiviteten er å sortere ut metaller fra bunnasken, og utsortert metall vil bli omsatt videre.

Bunnaske fra søppelforbrenning kan klassifiseres som enten farlig eller ordinært avfall. Anlegget på Raudsand kan ta imot begge typer.

– Liknende anlegg er etablert flere steder i landet, så vi er godt kjent med denne type aktivitet. Vi vurderer at denne virksomheten vil ha lav miljøbelastning, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Driften skal ikke ha utslipp til vann, og vi har satt vilkår om hvor mye avfall bedriften kan lagre samtidig, samt hvor lenge det kan lagres. Forurensningen fra sortering av bunnaske er beskjeden, og begrenser seg til støvutslipp.

– Det meste skal foregå innendørs, så vår vurdering er at risikoen for støvforurensning er liten. Det er lagt inn vilkår i tillatelsen som skal ivareta hensynet til nærmiljøet. Anlegget skal ikke ha negative konsekvenser for Tingvollfjorden, sier Nåmdal.

Får etablere deponi for ordinært avfall

Bergmesteren Raudsand får også tillatelse til å starte deponering av ordinært avfall i Deponi 2. Her kan bedriften deponere blant annet bunnaske etter utsortering av metall, men altså kun dersom disse restfraksjonene klassifiseres som ordinært avfall.

Deponi 2 er et område der det i dag ligger lagret mange store sekker med møllestøv (rester fra aluminiumsproduksjon) fra tidligere virksomhet på Raudsand. Disse skal først dekkes til, og deretter kan det nye deponiet etableres over de gamle sekkene.

Møllestøvet er i dag svært skjemmende og skulle vært ryddet opp i for lenge siden. Miljødirektoratet mener forslaget Bergmesteren Raudsand nå har lagt fram om tildekking er en miljømessig forsvarlig løsning. Det er bedre enn å fjerne sekkene, som er i så dårlig forfatning at det vil være vanskelig å fjerne dem uten at de revner og etterlater seg større mengder støv i terrenget.

For å sikre at problemet med møllestøvet blir håndtert, vil Miljødirektoratet pålegge forsvarlig tildekking også dersom planene om deponi ikke blir noe av.

Strenge krav til kontroll og overvåking av deponi

Tillatelsen setter spesifikke vilkår for hva slags avfall som kan legges i Deponi 2. Eksempler er masser fra bygg- og gravevirksomhet, betong og nevnte bunnaske. Vilkårene er utformet i tråd med avfallsforskriftens bestemmelser for deponier og setter blant annet krav til rensing av sigevann, mottakskontroll av avfallet og overvåking av deponiet.

Det er gitt krav til hvordan tetting av bunn og sider i deponiet skal utformes. På 30 % av arealet i sideskråningene er det gitt unntak fra avfallsforskriftens krav om dobbelt tetting. På bakgrunn av miljørisikovurderingen som Bergmesteren har lagt fram, mener vi at det i disse områdene er miljømessig forsvarlig at sprekker tettes med fiberarmert sprøytebetong og at det etableres en membran av sprøytebetong og kunststoff. Det er også egne krav til hvordan deponiet skal avsluttes og overvåkes etter at det er avsluttet.

Reguleringsplanen for området er vedtatt av Nesset kommune. Fordi det foreligger innsigelser til saken, er den sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse. Tillatelsen til deponering kan derfor ikke tas i bruk før det eventuelt foreligger et vedtak fra KMD som stadfester planen. Bergmesteren Raudsand eier bare deler av området der det er planlagt deponi. Det er derfor også en forutsetning at det foreligger en avtale med grunneier som tillater at arealet benyttes til deponi.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/august-2019/tillatelser-raudsand/

Hardt ut mot deponiplanane

Sp-politikarane Jenny Klinge og Kristin Sørheim går hardt ut mot deponiplanane på Raudsand.

gode grunner: – Regjeringa gir oss stadig gode grunner til å si nei, sier Jenny Klinge. 
    
      (Foto: Senterpartiet)
Regjeringa gir oss stadig gode grunner til å si nei, sier Jenny Klinge.  FOTO: SENTERPARTIET

Dei to politikarane skriv følgande i eit lesarbrev:

«Senterpartiet er sterkt imot etablering av deponi for farleg avfall på Raudsand. Vi krev at styresmaktene undersøker situasjonen i dei tidlegare gruvene og ryddar opp og sikrar området mot meir forureining. Det er heilt uakseptabelt av Staten å selje eigedommen utan at dette er gjort, og vi meiner det ikkje kan vere lov (Avhendingslova).

Planane om deponi – både i hallane og i opne deponi – fører med seg betydeleg risiko for utslepp og forureining, både ved transport, mottak og permanent lagring i fjell. Vi kan ikkje sjå at det er lagt fram gode nok løysingar mot lekkasjar ved avfallshandtering på land og frå lagring i fjell over tid.

Risikoen for uhell ved lang transport av farleg avfall langs kysten er undervurdert, og plasseringa av eit resirkuleringsanlegg og deponi så langt unna der avfallet blir produsert er ikkje i samsvar med sirkulærøkonomiske prinsipp. Planen er også i strid med den felles sjøområdeplanen for Nordmøre. Alle nabokommunane som grensar til fjorden har reist motsegn, slik at det er ei overkøyring av lokaldemokratiet å gje løyve til dette.

Vi har allereie nok kunnskap om risikoen ved etablering av eit deponi for farleg avfall på Raudsand til å vite at det vil gje eit negativt omdømme for andre næringar som vi vil satse på, som landbruk, havbruk og reiseliv.

Den potensielle risikoen for tap av eksisterande og framtidsretta arbeidsplassar, for miljøet og konsekvensane for framtidige generasjonar er for stor til å tillate dette eksperimentet.»

Jenny Klinge   Stortingsrepresentant, Sp                              

Kristin Sørheim   Fylkesordførarkandidat, Sp

https://www.driva.no/meninger/2019/08/28/Hardt-ut-mot-deponiplanane-19803338.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/nei-til-deponi-for-farleg-avfall-pa-raudsand/o/5-5-166031