Rødt er mot nytt giftdeponi på Rausand

Leserinnlegg i papirutgaven av Romsdals Budstikke

Morten Walløe Tvedt og Ivar Aasgaard Rødsand

Marie Brakstad spør den 27. august hva partiene mener om denne saken. Svaret er kort og tydelig: Rødt Nye Molde er mot nytt giftdeponi. Miljø- og naturtilstanden rundt Rausand er et av dagens viktigste miljøspørsmål i nye Molde kommune. Det reiser spørsmål om hva av avfall om ligger i området i dag, og hvilke miljøkonsekvenser det har eller kan få. Rausand reiser også spørsmål om fremtidens aktivitet: Skal det legges til rette for nytt deponi?

Rødt Molde krever at eksisterende avfall fra all tidligere aktivitet kartlegges grundig. Det må gjøres allment kjent hvilke miljøgifter som eventuelt befinner seg her. Det kan tyde på at det er mangelfulle undersøkelse som ligger til grunn for reguleringsplanen. Vi må rydde opp i gamle miljøsynder før det legges til rette for ny aktivitet som har konsekvenser for miljøet. Det er ikke nok å vite hvilke stoffer som finnes, vi må også kartlegge hvilke trusler de utgjør for mennesker, dyr og livet i havet. Og viktigst: staten som eier i dag må rydde opp.

Saken om fremtidige nye deponier omfatter flere offentlige beslutninger. To av disse må ses på med nye, friske øyne i nye Molde kommune: Reguleringsplanen for området og et eventuelt salg av tomten.

Beslutningen om å godta reguleringsplanen har blitt stadfestet av Fylkesmannen, til tross for innsigelser fra flere kommuner på Nordmøre. Ting tyder på at Fylkesmannen har vært for kjapp i denne prosessen. Vi krever at gyldigheten av reguleringsplanen vurderes av en uavhengig instans – Høyres Monica Mæland som kommunalminister kan ikke gjøre denne vurderingen.

Den andre store beslutningen er statens salg av tomten til en privat aktør. Her har staten satt budfrist til 30. august – dvs teknisk sett kan tometen selges før valget. Salget kan ikke gjennomføres før en serie av spørsmål er besvart. Rødt mener vilkårene for fremtidig bruk og regulering av ansvar må gjennomgås med tanke på opprydningen av tilstanden per i dag. Det må settes strenge vilkår for eventuell framtidig bruk, og nye Molde kommune må spille en sentral rolle i dette.

Rødt krever at all kunnskapen samles og gjøres kjent for offentligheten, og vi krever at det ryddes opp – både i prosessen og på lokaliteten.

Rødt vil være en pådriver for å stanse salg av tomten til private aktører. Et behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall må anses som et nasjonalt anliggende. Et anlegg som skal håndtere farlig avfall fra hele Norge og naboland, må være et statlig ansvar med garantier for finansiering av drift også i etterbruksfasen. Avfallet må oppbevares og overvåkes lenge etter at et privat selskap har mistet den økonomiske interessen. Inntekter fra drift må sikres for å dekke framtidens kostnader på en måte et privat selskap ikke vil være i stand til. Rødt Molde vil at vi unngår en gjentagelse av at avfall blir liggende uten at noen tar ansvar for opprydningen som i dag. Framtidige kostnader til kontroll og overvåkning av deponiet må være sikret, noe et privat selskap med mulighet til å gå konkurs ikke kan.

Lokalitet og transport av avfall – Rødt Molde ser store problemer knyttet til frakt til et slikt anlegg. Kyststrekningen er utsatt store deler av året og det er usikkerhet knyttet til hvordan en dypvannskai skal kunne anlegges. Frakt av farlig avfall med trailer på landeveien innebærer risiko som påføres oss alle. Hvem vil møte en trailer full av giftavfall på vei ned Sunndalen, langs lakseelva Driva på vinterføre? Rausand er IKKE en egnet lokalitet for et nasjonalt giftdeponi.

Rødt Molde krever alle avgjørelser stilles i bero til undersøkelser er utført og gjort kjent for befolkningen.

Nye Molde kommune må ta miljøansvar

IVAR AASGAARD RØDSAND 1. kandidat Rødt Molde

MORTEN WALLØE TVEDT 3. kandidat Rødt Molde og lagleder