Nesset kommune anklager Real Alloy for dumping av avfall

I en e-post sendt fra Nesset kommune til Miljødirektoratet i desember 2017 anklages Real Alloy for dumping av avfall i ei sjakt i gruvene på Raudsand.  Det beskrives at det er laget en slags kniv som sekkene senkes ned på for å dumpe avfallet i sjakta.

E-post fra Nesset kommune til Miljødirektoratet med kopi til storvik.lu. E-posten er anonymisert.

E-posten er også sendt til storvik.lu, et av firmaene som eier Bergmesteren Raudsand. Dette firmaet er registrert i skatteparadiset Luxemburg og det samme er e-posten. Hvorfor disse spørsmålene sendes som kopi til dette firmaet kjenner vi ikke til.

Bakgrunnen for spørsmålene sendt fra Nesset kommune var de ulovlige lagrede «big-bags» som ble oppdaget oppbevart i de gamle gruvene på Raudsand. Totalt var det over 27 tonn med bentonitt som ble fraktet til deponi på Orkanger etter informasjon fra privatpersoner om lagringen.

I Miljødirektoratets svar på e-posten opplyser de: Real Alloy generer ikke industriavfall ut over prosessutløpet til sjø.

Vi er fortsatt åpne for innspill

Ingen hadde vel forventet at ekspertutvalgets leder Ingrid Riddervold Lorange skulle la seg presse til å røpe noen av utvalgets konklusjoner på Farlig avfallskonferansen 2019. – Det hadde heller ikke vært mulig, for vi har ikke konkludert ennå, sa hun.

Ingrid Riddervold Lorange foran utvalget
Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Ingrid Riddervold Lorange konsentrerte seg heller om å forklare hvordan de ni ekspertene – eller kanskje åtte, Lorange karakteriserte seg selv som den eneste som ikke var ekspert – arbeider for å få fram en rapport til 1. november.

– Arbeidet er omfattende, mandatet er langt videre enn bare å gi råd om lokalisering av deponi. Vi vurderer i hvilken grad framtidige mengder kan reduseres, myndighetenes rolle og virkemidler og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Og selv om det finnes mye materiale fra før er premissene endret i løpet av de 5-10 årene siden man begynte å utrede denne saken. Det er mye å sette seg inn i, for meg har det vært en fantastisk læringsperiode. Vi har hatt innspillmøter, arrangert workshops og hatt gruppearbeid, og selv om vi har et sekretariat skriver utvalget deler av rapporten selv. Vi har også besøkt flere anlegg, men det er ikke avgjørende hvor vi har vært og ikke vært, sa Lorange.

Hun var også innom habilitetsspørsmålet, siden det er reist kritikk mot at utvalget har engasjert miljøer som har hatt oppdrag for NOAH tidligere. – Norge er ikke så stort, det kan ikke være slik at alle som har hatt oppdrag for noen av de involverte er diskvalifisert. Jeg er trygg på at vi håndterer dette på en ryddig måte, sa hun.

Ingrid Riddervold Lorange forsikret også at utvalget ville levere sin rapport innenfor fristen. – Det er viktig at det nå blir satt en retning for det videre arbeid med saken, sa hun. Men selv om 1. november bare er fem uker unna, var hun fortsatt åpen for innspill. – Om noen av dere har innspill eller idèer som kan være av betydning for utvalget så står døra fortsatt åpen, sa hun til de mer enn 400 deltakerne på Farlig avfallskonferansen.

https://www.kretslopet.no/farligavfall/790-vi-er-fortsatt-apne-for-innspill

Departementet trosser fylkesutvalget og fastholder dato for Raudsand-befaring

Den politiske ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bebudet befaring på Raudsand 15. oktober.

Dette kolliderer med konstitueringen av det nye fylkestinget, og fylkesutvalget sendte derfor en anmodning om å få befaringen flyttet. Nå har svaret kommet, og det er blankt nei.

Påtroppende fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) mener det er helt avgjørende at fylkeskommunen stiller med politisk ledelse, når departementet også gjør det samme.

Nå er hun usikker på hvordan problemet skal håndteres.

– En løsning kan være at f.eks. Kristin Sørheim fra Senterpartiet får permisjon til å følge befaringen. Noen fra den nye politiske ledelsen i fylkeskommunen må i alle fall være med, sier Torve.

………………………………………………………………

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/departementet-trosser-fylkesutvalget-og-fastholder-dato-for-raudsand-befaring/s/5-5-168994

Snart avklaring for avfallsdeponiet – men full møtekollisjon for fylket og departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å komme på befaring på Raudsand 15. oktober. Det blir i så fall uten politikere i fylkestinget.

Nordmørskommunene i fjordsystemet samt fylkeskommunen har både vedtatt og opprettholdt innsigelser mot planene om et deponi for farlig avfall på Raudsand. Nå vil departementet komme på befaring.. Foto: Miljødirektoratet

Departementet kommer med politisk ledelse den 15. oktober for å se nærmere på planene for etablering av et nasjonalt deponi for farlig avfall. Datoen sammenfaller med konstituerende fylkesting. Det betyr at ingen fra politisk ledelse i fylkeskommunen får anledning til å delta på befaringen.

– Jeg har derfor bedt om at departementet må finne en ny dato. Forespørsel ble sendt mandag, skriver påtroppende fylkesordfører Tove-Lise Torve på Facebook.

– Jeg håper vi blir hørt slik at politisk ledelse i fylkeskommunen får delta på befaringen. Det vil være en styrke for demokratiet, fortsetter hun.

……………….

https://www.tk.no/nyheter/nordmore/raudsand-deponi/snart-avklaring-for-avfallsdeponiet-men-full-motekollisjon-for-fylket-og-departementet/s/5-51-705407

Bunnaske skal transporteres over lange avstander – Miljødirektoratet mener det ikke medfører unødvendig transport

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til mottak av 400 000 tonn bunnaske fra forbrenningsanlegg hvert år. Dette tilsvarer nesten 2000 tonn (2 000 000 kg) hver arbeidsdag i året. Bunnasken vil skipes fra hele Europa.

Miljødirektoratet uttaler at «tiltaket ikke medfører unødvendig transport«. Dette grunngis med at bunnasken deponeres i området. Det utskilte metallet fraktes tilbake til Sverige.

Hvordan det er mulig å få regnestykket om at transport til Raudsand ikke er unødvendig er uforståelig. Først er det er nødvendig å transportere bunnasken fra anleggene med bil til havner i nærheten. Så vil bunnasken fraktes over en lang avstand til Raudsand fra havner i hele Europa. Metallet som blir skilt ut skal så fraktes tilbake, sannsynligvis med bil til Sverige.

Tidligere artikkel om bunnaske-anlegget:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/08/31/hemmelig-soknad-om-mobilt-gjenvinningsanlegg-for-aske/

https://neitilgiftdeponi.com/2018/09/15/vil-gjere-butikk-pa-avfall-fra-europa/

https://neitilgiftdeponi.com/2019/07/10/frakt-til-raudsand-gir-store-miljoutslipp/

Rødt: – Formelle feil kan bety at planvedtaket ikkje er gyldig

Rødt Molde meiner det er gjort fleire formelle feil i behandling av deponisaka. No inviterer dei andre parti med på protestbrev til kommunalministeren, og krev at saka kjem til behandling i Nye Molde.

FOR RØDT: Morten Walløe Tvedt. 
        
            (Foto: Per Tormod Nilsen)
FOR RØDT:Morten Walløe Tvedt.  FOTO: PER TORMOD NILSEN

Reguleringsplanen for Raudsand som Nesset kommunestyre har vedteke, har ei rekke feil som gjer den ugyldig. Vi inviterer no dei andre partia med på felles brev til kommunalministeren for å peike på det, seier Morten Walløe Tvedt.

Forskar på forvaltning

Han er leiar for partiet Rødt i Molde – som kjent får partiet inn ein representant i kommunestyret for Nye Molde kommune. Walløe Tvedt er også førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde der han underviser i juss, og forskar på mellom anna forvaltningsrett. No går han i bresjen for å få saka om nasjonalt deponi for farleg uorganisk avfall på Raudsand til ny kommunal behandling – i Nye Molde kommune.

………………………………………………………….

– Feil også frå Fylkesmannen

Han meiner også at det var gjort fleire feil da fylkesmannen behandla saka før den vart sendt over til departementet i august.

– I saker med motsegn er det krav om mekling, det skjedde ikkje, seier Walløe Tvedt.

– Men nabokommunane ville ikkje til mekling?

– Det er uansett eit krav å innkalle til meklingsmøte. Det held ikkje å vise til at partane ikkje er interessert. Her har ikkje fylkesmannen gjort jobben sin. Vi vil også stille spørsmål ved habiliteten til konstituert fylkesmann Rigmor Brøste, både på grunn av personleg forhold til aktuelle aktørar, og fordi ho tidlegare var rådmann i Nesset, seier Walløe Tvedt, utan å ville seie kva bindingar det gjeld.

…………………………………………………………….

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/09/23/R%C3%B8dt-%E2%80%93-Formelle-feil-kan-bety-at-planvedtaket-ikkje-er-gyldig-20010329.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/09/24/R%C3%B8dt-Molde-%E2%80%93-Formelle-feil-kan-bety-at-planvedtaket-ikkje-er-gyldig-20012266.ece

Departementet: – Brøste er habil

Fylkesmann Rigmor Brøste opplyser at hennar habilitet er vurdert.

FYLKESMANN: RIgmor Brøste. 
FYLKESMANN:RIgmor Brøste. 

RB har førelagt konstituert fylkesmann Rigmor Brøste innhaldet i Rødts kritikk. Ho svarer slik på temaet habilitet.

– Min habilitet er vurdert. Etter at Naturvernforbundet og ein privatperson har teke opp spørsmålet, har eg og departementet vurdert habiliteten. Så dette er allereie svart ut, seier Brøste, og viser til svaret frå departementet.

…………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/09/23/Departementet-Br%C3%B8ste-er-habil-20010343.ece