Utlufting av gass fra fjellhallene

Fra fjellhallene hvor det giftige avfallet skal deponeres skal det bygges tunneler for å pumpe ut gass fra fjellhallene. Det er enorme mengder gassholdig forurenset luft som vil transporteres gjennom 350 meter høye tunneler for utslipp på fjellet. Hvert sekund vil det slippes ut 6 000 liter gassholdig forurenset luft. Dette utslippet vil påvirke det største inngrepsfrie naturområdet på Romsdalshalvøya.

Illustrasjon: Høyden på tunnelen for gassutluftning fra fjellhallene på Raudsand visualisert med tenkt plassering i Molde.

Utdrag fra KU

I konsekvensutredningen (KU) beskrives det en «kontinuerlig ventilasjon av anlegget» og «Gassutvikling i ferdig oppfylte haller og haller hvor innfylling skjer vil bli transportert ut av anlegget via avtrekk«.

Rapport med beskrivelse av ventilasjonstunnelene utarbeid av Sweco

I beskrivelsen fra Sweco er størrelsen på ventilasjonstunnelene for gassutluftning beskrevet: Den første ventilasjonstunnelen vil være ca 350 meter høy med en størrelse på 3×3 meter. Det beskrives også en viftekapasitet på minimum 500 000 m3 i timen. Denne verdien antar vi er feil da det vil gi en lufthastighet på stiv kuling i tunnelen. Riktig utluftningshastighet vil være 500 000 m3 i døgnet noe som vil gi tilnærmet 6 000 liter luft i sekundet. 6 000 liter forurenset gassholdig luft i sekundet som vil foregå 24 timer i døgnet og 365 dager i året.

Fra Colliers verdivurdering fra salgsoppgaven av området.

I forbindelse med salg av området til Veidekke har firmaet Colliers foretatt en verdivurdering. Colliers anslår at hver utluftningstunnel vil koste 20 millioner kroner. Hvert 7. år skal det bygges ny utluftningstunnel. Den neste tunnelen vil bli nesten 100 meter høyere og vil ha en anslagsvis høyde på 440 meter.

Utbyggers planer for tunnelene. Utluftningstunnelen vises nede i høyre i bildet.

Utbygger har lagt ved en skisse tegnet på papir i konsekvensutredningen. Prinsippskissen for ventilasjon er utarbeidet av Vidar Aarvold i Veidekke.

Antatt plassering av de fire første ventilasjonstunnelene .

Ventilasjonstunnelene vil plasseres omlag 50 meter fra grensa til nabokommunen Gjemnes. Høyden på pipene over terreng er ikke beskrevet. Utlufting av gassholdig og forurenset luft er ikke omhandlet i ROS og sårbarhetsanalyse. Gassutslippene og påvirkning på drikkevannskilden Mørkvatnet samt påvirkning på fugle og dyreliv finnes ikke. Ventilasjonstunnelene vil om noen år bygges inne i det største inngrepsfrie området på Romsdalshalvøya.

Visualisering av høyden på ventilasjonstunnel på Raudsandfjellet. De påfølgende ventilasjonstunnelene blir betydelig høyere. Den neste ventilasjonstunnelen blir nesten 100 meter høyere.
  • Høyden på pipene på fjellet er ikke beskrevet i KU.
  • Ventilasjonstårn i dagen på fjellet finner vi ikke i KU noe som absolutt burde være med.
  • ROS-analysen omhandler ikke temaet.