Kontrollutvalget i fylket: Var ikke inhabil under befaring

Kristin Sørheim var ikke inhabil da hun representerte fylkeskommunen på informasjonsmøtet og befaringen om deponisaken på Raudsand 15. oktober.

Kristin Sørheim var ikke inhabil da hun 15. oktober representerte fylkeskommunen på informasjonsmøte og befaring på Raudsand, fastslår Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Arild Myhre

Det ble konklusjonen i Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune onsdag. Bakgrunnen for at saken ble tatt opp, var at utvalget hadde fått en henvendelse fra en ikke navngitt kommunestyrerepresentant i Nesset om Sørheims habilitet i saken.

……………………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/politikk/raudsand-deponi/kontrollutvalget-i-fylket-var-ikke-inhabil-under-befaring/s/5-51-721130

Seks nordmørskommuner får møte departementet

Får møte Kommunal- og arbeidsdepartementet om Raudsand-deponi.

Seks nordmørskommuner har opprettholdt innsigelser mot planene om et deponi for farlig avfall på Raudsand. Nå får de møte departementet før endelig avgjørelse blir tatt. Foto: Miljødirektoratet

De seks nordmørskommunene som har reist innsigelse mot deponiplanene på Raudsand, får møte den politiske ledelsen i Kommunal- og arbeidsdepartementet før de tar en endelig avgjørelse i saken.

Politisk ledelse vil være representert med statssekretær Lars Jacob Hiim. I tillegg vil planavdelingen i departementet være representert.

Det var i midten av september kommunene Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Halsa kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med anmodning om et møte.

– Viktige momenter knapt nevnt

– Vi mener det foreligger en godt begrunnet høringsuttalelse til reguleringsplanen og at Fylkesmannen ikke har vurdert de ulike innsigelsene slik det burde vært gjort. Fylkesmannen synes å legge Nesset kommune sin vurdering til grunn, men etter vårt syn har ikke Nesset gjort nærmere rede for alle innsigelsene. I flere tilfeller er problemstillingen kun nevnt uten å vurdere den, og i noen tilfeller er viktige momenter knapt nevnt, heter det i brevet fra daværende ordfører Milly Bente Nørsett i Tingvoll.

Godkjent i Nesset

Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand ble godkjent i Nesset kommunestyre 23. mai i år. Fylkesmannen anbefaler at planen blir godkjent og sendte den til KMD 16. august for endelig avgjørelse.

– Fylkesmannen anbefaler i sitt brev at planen blir godkjent, med andre ord at innsigelsene ikke tas til følge, uten at det framgår hvilke konkrete vurderinger som er gjort på alle punkter. Oversendingen til KMD vitner om at Fylkesmannen ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til sakens kompleksitet og ikke satt seg tilstrekkelig inn i innsigelsene fra nabokommunene. Fylkesmannens behandling er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig til å opplyse departementet om innsigelsenes innhold, skriver Nørsett.

– Viktig å få møte departementet

Også stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) har engasjert seg i saken.

I en e-post til KMD 15. oktober oppmoder hun politisk ledelse til å la de seks nordmørskommunene få møte departementet om deponisaken.

– De har gode grunner ti å få gi en grundig orientering før avgjørelsen om lokalisering skal tas. Jeg mener det er viktig at berørte kommuner får møte departementet i en så vanskelig sak. I dette tilfellet er det også snakk om viktig informasjon som ellers ikke har kommet fram, skriver Klinge.

https://www.tk.no/nyheter/raudsand-deponi/kristiansund/seks-nordmorskommuner-far-mote-departementet/s/5-51-720252

Gjenvinningsbedrift ?

Video fra befaringen til departement og direktorat på Raudsand 1. oktober 2019.

Leder i Bergmesteren Raudsand om gjenvinning.

Miljøvernforbundet spør direktøren i Veidekke om hvorfor ikke Møllestøvet blir gjenvunnet.

Overleveres snart

Leder av Ekspertutvalget – Ingrid Riddervold Lorange bekrefter at utvalget blir ferdig med rapporten til Klima- og miljødepartementet. Hun tror overleveringen vil skje mandag 4. november.

_nyh_Ingrid Riddervold Lorange
INNEN FRISTEN. Ingrid Riddervold Lorange, som er leder av Ekspertutvalget lover at rapporten blir levert innen fristen. Foto: Ragnhild Johansen

Siden 15. april har Ekspertutvalget jobbet med hva som skal skje med farlig avfall i Norge, når NOAHs deponi på Langøya er fullt. Det er usikkert om utvalget vil peke på NOAHs deponiløsning i gruvene i Brevik eller Bergmesteren Raudsands deponiløsning på Møre, og så konkludere med hva som er best. Men mandatet går blant annet ut på å vurdere mulige lokaliteter.
Utvalget har besøkt både Brevik og Raudsand, men hvilke andre steder de har besøkt, ønsker ikke Lorange å si noe om.
– Vi jobber for harde livet, sier hun, og legger til at hun ikke har noen liste over hvor de har vært.

Blir utsatt

– Dessuten er det viktig å ikke vektlegge dette, påpeker hun. Lorange understreker at det ni-persons store utvalget har vært i en rekke møter og hatt mange samtaler.
– Og i tillegg brukt alt tilgjengelig materiale blant annet rapporter, sier hun. Fristen til å levere rapporten ble satt til 1. november, da regjeringen oppnevnte dette utvalget. Lorange regner med at det vil bli utsatt til mandag 4. november.

Omfatter sirkulærøkonomi

Rapporten skal si noe om hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan framtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Dessuten er utvalget pålagt å se på hvordan framtidig behandlingskapasitet for farlig avfall kan sikres.
Et annet vesentlig tema er mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av nye løsninger og ny teknologi. Hvordan forsking, innovasjon og krav fra myndighetene kan bidra til dette, skal også Ekspertutvalget gi et svar på.

Tar hensyn til forpliktelser

Utvalget skal ta hensyn til Norges internasjonale forpliktelser knyttet til håndtering av farlig avfall, herunder de forpliktelsene som følger av Basel-konvensjonen, EØS-avtalen og felles nordisk ministererklæring av 1994.
Prinsippet om at forurenser betaler skal ligge til grunn for ekspertutvalgets arbeid. Utvalget skal utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser av sentrale anbefalinger. Minst ett forslag skal kunne håndteres innenfor gjeldende rammer.

Artikkel av Ragnhild Johansen i papirutgaven av avisa Varden

Har avvist Raudsand-klage

Miljødirektoratet har avvist en klage fra Jeg velger meg et giftfritt Nesset.

Miljødirektoratet har avvist en klage fra Jeg velger meg et giftfritt Nesset.
Miljødirektoratet har avvist en klage fra Jeg velger meg et giftfritt Nesset. Foto: Bergmesteren Raudsand

– Miljødirektoratet avviser klagen fra organisasjonen Jeg velger meg et giftfritt Nesset fordi klagen ikke angir hva det klages på og hva dere ønsker endret, heter det i vedtaket.

…………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/nesset/tingvoll/har-avvist-raudsand-klage/s/5-51-717903

Deponiplanene: Miljødirektoratet avviser klagene fra kommunene og «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Miljødirektoratat ga i august Bergmesteren Raudsand tillatelse for Deponi 2 på Raudsand, samt sorteringsanlegg for bunnaske. Tillatelsen inneholdt også avslutningskrav for møllestøvdeponiet på samme lokalitet.

Vedtakene ble påklaget av «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» og Sunndal, Tingvoll og Gjemnes kommuner. Klagene er nå avvist av Miljødirektoraret.

………………………………………………………………………………

Miljødirektoratet skriver i sitt avslag at Tingvoll kommune ikke er å regne som part i saken. Dermed beror en vurdering av klagerett på om Tingvoll kommune har rettslig klageinteresse i saken. Klagen avvises med begrunnelse i at Tingvoll kommune verken er part i saken eller har rettslig klageinteresse.

…………………………………………………………….

Klagen fra «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er avvist fordi de, som det står, «ikke angir hva det klages på og hva dere ønsker endret.»

……………………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/sunndal/deponiplanene-miljodirektoratet-avviser-klagene-fra-kommunene-og-jeg-velger-meg-et-giftfritt-nesset/s/5-5-171914

Nabokommunenes orientering til departementet

Departement og direktorat var på befaring på Raudsand 15. oktober. I den forbindelse var det flere som orienterte. Her er opptak av nabokommunenes presentasjonen.

Video fra møtet med opptak av presentasjonen

Tilstede på møtet var:

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet ( KMD)
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet Miljødirektoratet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Sunndal kommune
 • Gjemnes kommune
 • Tingvoll kommune
 • Nesset kommune
 • Bergmesteren Raudsand AS
 • Jeg velger meg et giftfritt Nesset
 • Norges Miljøvernforbund
 • Nesset vekst AS

PDF av presentasjonen den 15. oktober 2019 for Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommuner finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/10/tingvoll-kommune-presentasjon-nesset-befaring-15102019_endelig.pdf