Seks nordmørskommuner får møte departementet

Får møte Kommunal- og arbeidsdepartementet om Raudsand-deponi.

Seks nordmørskommuner har opprettholdt innsigelser mot planene om et deponi for farlig avfall på Raudsand. Nå får de møte departementet før endelig avgjørelse blir tatt. Foto: Miljødirektoratet

De seks nordmørskommunene som har reist innsigelse mot deponiplanene på Raudsand, får møte den politiske ledelsen i Kommunal- og arbeidsdepartementet før de tar en endelig avgjørelse i saken.

Politisk ledelse vil være representert med statssekretær Lars Jacob Hiim. I tillegg vil planavdelingen i departementet være representert.

Det var i midten av september kommunene Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Halsa kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med anmodning om et møte.

– Viktige momenter knapt nevnt

– Vi mener det foreligger en godt begrunnet høringsuttalelse til reguleringsplanen og at Fylkesmannen ikke har vurdert de ulike innsigelsene slik det burde vært gjort. Fylkesmannen synes å legge Nesset kommune sin vurdering til grunn, men etter vårt syn har ikke Nesset gjort nærmere rede for alle innsigelsene. I flere tilfeller er problemstillingen kun nevnt uten å vurdere den, og i noen tilfeller er viktige momenter knapt nevnt, heter det i brevet fra daværende ordfører Milly Bente Nørsett i Tingvoll.

Godkjent i Nesset

Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand ble godkjent i Nesset kommunestyre 23. mai i år. Fylkesmannen anbefaler at planen blir godkjent og sendte den til KMD 16. august for endelig avgjørelse.

– Fylkesmannen anbefaler i sitt brev at planen blir godkjent, med andre ord at innsigelsene ikke tas til følge, uten at det framgår hvilke konkrete vurderinger som er gjort på alle punkter. Oversendingen til KMD vitner om at Fylkesmannen ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til sakens kompleksitet og ikke satt seg tilstrekkelig inn i innsigelsene fra nabokommunene. Fylkesmannens behandling er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig til å opplyse departementet om innsigelsenes innhold, skriver Nørsett.

– Viktig å få møte departementet

Også stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) har engasjert seg i saken.

I en e-post til KMD 15. oktober oppmoder hun politisk ledelse til å la de seks nordmørskommunene få møte departementet om deponisaken.

– De har gode grunner ti å få gi en grundig orientering før avgjørelsen om lokalisering skal tas. Jeg mener det er viktig at berørte kommuner får møte departementet i en så vanskelig sak. I dette tilfellet er det også snakk om viktig informasjon som ellers ikke har kommet fram, skriver Klinge.

https://www.tk.no/nyheter/raudsand-deponi/kristiansund/seks-nordmorskommuner-far-mote-departementet/s/5-51-720252