Vi er optimistar, og held fram kampen

Lodve Solholm i «Giftfritt Nesset» oppfattar ikkje at rapporten anbefaler Raudsand.

NEI TIL DEPONI: Lodve Solholm. 
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)
NEI TIL DEPONI: Lodve Solholm.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL

– Vi meiner framleis at Raudsand ikkje eignar seg som deponilokalitet, og vil slåst vidare mot planane, seier styreleiar Lodve Solholm i «Jeg veljar meg et giftfritt Nesset.

– Når det gjeld Ekspertutvalets rapport, registrerer vi at dei tilrår å skrinlegge Brevik, og dessutan har hosta opp minst to nye lokalitetar. Eg er veldig avslappa i høve til det Ekspertutvalet har lagt fram – sjølv om Brevik no vert fråråda, betyr ikkje det at Raudsand bør bli valt. Slik eg les rapporten, ligg det inga anbefaling av Raudsand – det vert berre vist til at lokal entreprenør meiner at lokaliteten er eigna, seier Solholm.

– Men berre Raudsand er utgreidd av lokalitetane det no vert peika på?

– Eg meiner at utvalet ikkje direkte peiker på Raudsand. Dei andre lokalitetane er truleg betre. Raudsandsaka ligg jo også framleis i departementet, seier Solholm.

– Vi vektlegg dette med lokaldemokrati, som vi meiner må gjelde både for kommunane rundt fjorden, ikkje berre Nesset. Dette trur eg er mottatt av departementet. Og Ekspertutvalets rapport styrker etter vårt skjønn at vi har ei bra sak. Vi er framleis optimistar, seier Solholm.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/11/04/%E2%80%93-Vi-er-optimistar-og-held-fram-kampen-20320361.ece