Ekspertutvalget anbefaler IKKE Raudsand

En gjennomgang av den 120 sider lange rapporten fra det regjeringsutnevnte ekspertutvalget viser hvordan Raudsand-alternativet omtales: Det er ikke mulig å finne ut at de omtaler Raudsand positivt.

Rapportens forside

En gjennomgang av rapporten viser hvordan utvalget omtaler Raudsand:

 • Utvalget konstaterer at tiltakshaverne ser det som realistisk å få etablert et nytt deponi før 2024.
 • Dette forutsetter imidlertid at reguleringsplanen for området blir fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
 • At de relevante sektormyndighetene har fått framlagt et tilstrekkelig grunnlag for å gjøre sine vurderinger.
 • At alle nødvendige tillatelser etter sektorlovverk er gitt.
 • Utvalget påpeker at gjenvinningsprosessen som tiltakshaverne planlegger å bruke ikke tidligere er brukt i full skala.
 • Så vidt utvalget forstår er det gjennomført boringer for fjellhallene.
 • Det vil bli en betydelig hydraulisk gradient inn mot fjellhallene.
 • Sprekker i overliggende fjell.
 • For avfallssyre vil man måtte finne en annen løsning enn dagens transport.
 • Sjøbunnen der det planlegges utfylling og bygging av ny kai skråner bratt nedover.
 • Det er tidligere stilt spørsmål ved stabiliteten til en slik fylling.
 • Ny kai krever tillatelse fra havnemyndigheten.
 • Utfylling av steinmasser kan medføre oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter.
 • Det vil kreves tillatelse fra Miljødirektoratet før slik utfylling eventuelt kan startes.

Utvalget vurderer Raudsand som en av flere aktuelle lokaliteter. Det er vanskelig å finne positive kommentarer. Utvalget omtaler de andre nye lokasjonene på en bedre måte:

Mulen i Odda

 • Odda kommune har nylig vedtatt reguleringsplan som åpner for videre deponidrift.
 • Forholdene på mange måter synes å kunne ligge til rette.
 • Boliden har gjennomgående gode erfaringer med driften av fjellhallene.
 • Fjellet er relativt tett med lite sprekker og beskjeden vanninntrengning.
 • Muligheter for framtidig materialgjenvinning fra deponerte masser vurderes som god.

Gudvangen Stein

 • Vurderer lokaliteten som potensielt egnet for deponering av farlig avfall.
 • Det vil kunne la seg gjøre å hente ut deponerte masser på et senere tidspunkt.

Utvalget har ikke besøkt Raudsand

Utvalget har ikke besøkt Raudsand men de har besøkt utrolig mange andre plasser. En liste over stedene utvalget har besøkt:

 • Fredrikstad
 • Langøya
 • Kristiansand
 • Brevik
 • Dalen gruver
 • Oslo 
 • Odda
 • Trondheim
 • Mo i Rana

Bedriftene utvalget besøkte: Kronos Titan AS, FREVAR, Kvitebjørn BioEl, Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ), Avfall Norge, NOAH, Hydro Aluminium Rolled Products, Elkem Teknologisenter, Eydeklyngen, Eramet Norway AS, Alcoa, Returkraft, OIW, Scanwatt, Norcem Brevik, Renor, Nye Boliden, NORALF, Statkraft og Miljøteknikk Terrateam.

Det er spesielt at utvalget ikke besøkte Raudsand. Det virker som de mener lokaliteten er uaktuell. Og hvordan NTB, Romsdals Budstikke og Aura Avis finner at utvalget mener at Raudsand er egnet er uforståelig.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/11/ekspertutvalg-sluttrapport-endelig.pdf