Lokale aktører stiller hos Elvestuen

Raudsand- tilhengere og -motstandere vil kommentere ekspertutvalgets rapport om farlig avfall.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder fredag 15. november innspillsmøte om anbefalingene fra ekspertutvalget om farlig avfall. På møtet vil berørte aktører få muligheten til å gi sine innspill til utvalgets rapport. Anbefalingene i rapporten berører en rekke aktører, som industribedrifter, avfallsbehandlere og kommuner.

Flere aktører tilknyttet Raudsand som mulig lokalitet for deponi for farlig avfall, stiller. Med på møtet blir blant andre:

  • Nesset kommune
  • Tingvoll, Sunndal og Gjemnes kommuner
  • Bergmesteren Raudsand/Stena og
  • Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

………………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/11/14/Lokale-akt%C3%B8rer-stiller-hos-Elvestuen-20394781.ece