Tingvoll klager til departementet

Tingvoll kommune klager til Klima- og miljødepartementet på vedtakene om tillatelse for Deponi 2 og sorteringsanlegg for bunnaske. Miljødirektoratet avviste kommunens klage og kommunen klager nå inn vedtaket til departementet som er overordnet Miljødirektoratet.

Tingvoll kommune har store interesser i Tingvollfjorden. Aquagen har base i Tingvollvågen med 19 ansatte.

Stor verdiskaping i fjorden

Der foregår stor verdiskaping med produksjon av rogn og settefisk, basert på stamfisk som går i merdene i fjorden. I tillegg har bedriften matfiskproduksjon på lokalitetene. I Tingvollfjorden er det avsatt flere lokaliteter for akvakultur i nylig vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre. Det foregår et aktivt fritidsfiske, turistfiske og næringsfiske i Tingvollfjorden.

All ny avfallsbehandling og deponivirksomhet på Raudsand kan gi negative konsekvenser for næringslivet og befolkningen i Tingvoll. Forurensninger kan gi direkte virkninger for sjømat og naturen i fjorden og indirekte konsekvenser ved at omdømmet kan bli skadelidende og slik påvirke arbeidsplasser i kommunen.

Bit-for-bit forvaltningen

Tingvoll kommune kan vanskelig se at de ikke er part eller ikke har rettslig klageinteresse i store deponi eller utslippssaker på Raudsand der Tingvollfjorden er resipient. I alt for mange år har alvorlig forurensningsvirksomhet foregått uten at naboene er gitt mulighet for påvirkning. Miljødirektoratet gir nå tillatelser etter forurensingsloven uten at en helhetlig reguleringsplan er godkjent. Nabokommunene har innsigelse til reguleringsplanen og kommunen mener den ikke kan bli godkjent. Direktoratet bidrar til den bit-for-bit forvaltningen kommunen mener er feil.

Noen må se helheten.

På innspillsmøtet til departementet slaktet Sjømat Norge planene om deponi for farlig avfall og mener det er feil å ofre arvesølvet:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/11/20/galt-a-ofre-sunndalsfjorden/

%d bloggere liker dette: