Hva mener juristen Tvedt om lokaldemokrati ?

Representerer ikke Nesset kommunestyre lokaldemokratiet ?

Arild Svensli. 
        
            (Foto: Oddbjørn Harnes)
Arild Svensli.  FOTO: ODDBJØRN HARNES

Han starter med å klargjøre at avgjørelsene ligger på rekke og rad klare til å overkjøre lokaldemokratiet.

Hva mener han med det tro ?

Flertallet med miljøbevisste representanter i Nesset Kommunestyre var ganske stort.

Representerer ikke Nesset kommunestyre lokaldemokratiet ?

Hva er isåfall Nesset Kommunestyre da ?

Du som har så sterke meninger, burde iallefall fått med deg at Tingvoll kommune ikke en gang har fått godkjendt sin innsigelse.

Miljødirektoratet skriver i brev av 24. oktober til Tingvoll Kommune bl.a. at :

«Tingvoll kommune har ikke angitt hvordan de to vedtakene vil medføre negative konsekvenser for deres innbyggere. Kommunen er bekymret for forurensingsfare fra samlet deponivolum i området. Samlet deponivolum vil i henhold til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand, gjelde til sammen 5 deponier for ordinært/inert deponi i dagen, pluss et stort fjellhalldeponi for farlig avfall. Det er også vist til spredning av forurensing fra etablering av sjøkantfylling.

Dette er forhold som ikke er relevant for saken. Tillatelsen som er gitt gjelder kun deponi 2, tildekking av Møllestøvdeponiet og etablering av et sorteringsanlegg for bunnaske. Vedtaket om tillatelse for Deponi 2 og for bunnaskeanlegget har ikke som forutsetning at det etableres flere deponier eller sjøkantfylling. Vi kan ikke se at forurensningen vi har tillatt gjennom tillatelsen vil medføre miljømessige ulemper for innbyggerne i Tingvoll kommune. På den bakgrunn er det vårt syn at Tingvoll kommune ikke har rettslig klageinteresse i denne saken. Vi avviser derfor klagen.

Vi har ikke behandlet klage fra Gjemnes kommune og Sunndal kommune. Det foreligger ikke en undertegnet klage iht. forvaltningsloven § 32 fra de to kommunene og vi anser dermed at de ikke har framsatt en klage i tråd med forvaltningsloven.» (uthevingen er foretatt av undertegnede).

Tvedt skriver også at det ikke er foretatt mekling. Ja, det stemmer forsåvidt det, men haken her er jo at de før nevnte kommuner ikke ville ha meklingsmøte. Slik jeg har forstått det så var kommunene det her dreier seg om, mot prosjektet på Raudsand uansett hva som måtte komme fram i et meklingsmøte !!!!!??

Altså; mot uansett. Og det er jo et greit standpunkt. Er vi i mot- så er vi imot.

Han snakker om et møte som skal avholdes den 11. denne måneden. Ja, det kan sikkert stemme, men de før nevnte kommunene har jo ikke i.flg. forvaltningsloven en gang en godkjendt klage.

Han nevner også til det kjedsommelige Nye Molde kommune. Nye Molde kommune er ikke formelt stiftet og det bør du og dine «protestkamerater» både respektere og finne dere i. Jeg vil råde deg til å forstå at politikk handler om demokrati og respekt for flertallet. Hvordan skulle kommunen vår sett ut dersom «alle» skulle drive med omkamper? Komplett kaos, spør du meg.

Til slutt to sitat fra Rødt sitt valgprogram:

Rødt vil ta hele landet i bruk og støtter folket i distrikts-Norge sin kamp mot sentralisering og for lokal forvaltning.

Rødt vil fortsatt ha ei oppdrettsnæring, men den kan ikke være regulert så dårlig som i dag, og de åpne anleggene som brukes i dag fungerer ikke.

Med all respekt og med muligheter for å bli beskyldt for å spre Rødt sine synspunkt; Viss dere mener alvor med programmet deres og kampen for miljøet, så har dere virkelig noe å ta tak her med Tingvoll sine seks oppdrettskonsesjoner og Gjemnes med sine fire.

Til sammen ca. 10 000 kilo med kobberutslipp til fjordene våre pr. år. Og så kan vi jo ta med utslippene av næringssalter, lusproblematikken og rømt fisk.

Til lykke med den jobben Morten.

Arild Svensli

https://www.rbnett.no/meninger/2019/12/04/Hva-mener-juristen-Tvedt-om-lokaldemokrati-20537431.ece