Uttalelse til innsigelsessak

Klima- og miljødepartementet støtter ikke innsigelsene som er fremmet med grunnlag i miljøhensyn mot reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune. Eventuell forurensning fra sjøutfyllingen og deponiene kan medføre konflikt med viktige miljøinteresser, og dette vil bli vurdert ved eventuelle søknader om tillatelse til forurensning etter forurensningsloven. Tiltakene kan ikke bli satt i gang før de nødvendige tillatelser etter forurensningsloven er gitt .

………………………….

Forurensning fra sjøutfyllingen og deponiene kan gi negative konsekvenser for viktige miljøinteresser, og dette vil bli vurdert ved eventuelle søknader om tillatelse til forurensning etter forurensningsloven. Det er viktig at de videre utredningene frem mot en slik behandling sikrer et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for vurderingene etter forurensningsloven.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/klima-og-miljc3b8departementet.pdf