Lokaldemokratiet styres av forvaltningsrettslige spilleregeler

Leserbrev av Morten Walløe Tvedt i papirutgava av Romsdals Budstikke

Onsdag 4. desember spurte en av Høyres kommunestyrerepresentanter meg om hva jeg mener om lokaldemokrati. Jeg kan berolige representanten med at jeg er stor tilhenger og støttespiller av lokaldemokrati, men at jeg også er for at lokaldemokratiet følger forvaltningsrettslige spilleregler.

Men før vi kan holde en debatt om lokaldemokrati, må det ryddes opp i noen faktafeil fra Svensli.

Aktiviteten på Raudsand reguleres av noen vedtak på nasjonalt nivå: En beslutning om nasjonalt deponi for farlig avfall skal tas av regjeringen. Miljødirektoratet, med Klima- og miljødepartementet som klageinstans må ta stilling til en serie med søknader om tillatelse til forurensing. Salget av tomtene er en beslutning som skal tas av Nærings- og fiskeridepartementet. Alle disse avgjørelsene ligger utenfor lokaldemokratiets beslutningskompetanse. Reguleringsplanen for Raudsand er vedtatt av kommunestyret, men er ennå ikke endelig på grunn av innsigelser. Plansystemet i plan- og bygningsloven bygger på en balanse mellom lokaldemokrati, deltagelse av nabokommuner og fylkeskommune og uttalelser fra statlige sektormyndigheter. Deretter kan en plan kreves å bli stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Reguleringsplanen som først ble vedtatt i Nesset kommunestyre skal, på grunn av innsigelsene til nabokommunene, avgjøres av KMD. KMD har kompetanse til å endre planen.

Svensli bruker mye plass på å skrive om at Tingvolls «innsigelse» ikke ble godkjent. Men her roter Svensli med fakta. Tingvolls innsigelse mot reguleringsplanen står seg godt og ligger for KMD. Det høyrerepresentanten skriver om, handler imidlertid om at Tingvolls klage på en tillatelse fra Miljøverndirektoratet om søknad om å få forurense ble avvist. Svensli roter altså sammen to helt forskjellige forvaltningsvedtak. Han som kommunestyrerepresentant burde vite forskjellen på en reguleringsplan og en tillatelse etter forurensningsloven. Hvis han ikke vet forskjellen er det kanskje ikke så rart at feilene som begås av høyrepolitikere hoper seg opp. Så for å gjøre dette klart: Tingvoll sin innsigelse mot reguleringsplanen er det ingenting i veien med; klagen fra Tingvoll på tillatelse etter en helt annen lov ble avvist. Tingvolls innsigelse er tema for møtet med KMD den 11. desember. Dette er ingen ‘klage’ som høyrepolitikeren feilaktig kaller det, men en innsigelse som det ikke hefter noen feil ved.

Aktiviteten på Raudsand styres av rettsregler på nasjonalt nivå. Disse legger rettslige rammer som lokaldemokratiet må holde seg innenfor. Hvis et kommunestyre går utenfor disse rammene er vedtaket ugyldig. Rødt Molde og flere andre partier har sendt et brev til KMD hvor vi påpeker at det er gjort en serie med feil i saksbehandlingen i Nesset kommune i forbindelse med reguleringsplanen. KMD har ikke svart på dette brevet som viser at vedtaket i Nesset kommunestyre er beheftet med feil. Disse feilene er tilstrekkelige til å gjøre vedtaket ugyldig. I norsk rett må selv lokaldemokratiet forholde seg til forvaltningsretten. La det være helt klart: jeg er en iherdig forkjemper for lokaldemokrati, og samtidig at lokaldemokratiet må holde seg innenfor lovens rammer. Dette kommer fint til uttrykk i at jeg er folkevalgt for RØDT Molde som vara til kommunestyret i Nye Molde kommune, og samtidig lærebokforfatter i forvaltningsrett og jurist.

En av disse rammene som plan- og bygningsloven setter, er at det skal gjennomføres mekling dersom nabokommunene har fremsatt innsigelser. Når dette ikke er gjort, innebærer det en saksbehandlingsfeil.

Høyrerepresentanten skriver at «Nye Molde kommune er ikke formelt stiftet». Dette er faktisk helt feil. Nye Molde er formelt etablert med en ordfører, flere utvalg og et kommunestyret som har full kompetanse til å fatte vedtak for fremtiden. Den 19. desember skal vi vedta budsjett for 2020. Dette følger også av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 27: Nye Molde kommune har beslutningskompetanse fra det er konstituert. At han selv sitter i Nye Molde kommunestyre og deltok på konstitueringsmøtet i oktober viser at han snakker mot bedre viten når han skriver dette.

For Nesset kommunestyre gjelder følgende: «Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane», §27 annet ledd. Nesset kommunestyre finnes i noen og tyve dager til. Det kan sikkert føles trist og nostalgisk for en innbygger at gammelkommunen der en bor blir slått sammen med andre kommuner, men som høyrepolitiker burde en være for sammenslåingen, siden Høyre står for en aggressiv sentraliseringspolitikk.

Det er klart at Nesset kommunestyre representerte lokaldemokrati. Men det innebærer ikke at Nesset kommunestyre ikke må forholde seg til rettslige rammer for kompetanseutøvelse og forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler. Den siste tidens mange skandaler i regjeringen kan tyde på at Høyre ikke forstår forvaltningsrett. Det kan se ut som om Svensli heller ikke skjønner at det er rettslige rammer for lokaldemokratiet. Hvis Høyre har en ambisjon om å være et styringsparti hadde det kanskje vært lurt å lære opp sine politikere i at det er rettslige rammer som styrer utøvelse av politikk i en rettsstat og i lokaldemokratiet.

Jeg diskuterer gjerne sentraliseringspolitikk og miljøpolitikk. Det er Rødts politikk å legge oppdrett til lukkede anlegg. Ingen tvil om det, og dette vil vi jobbe med opp mot åpne anlegg. Dessverre stilte Rødt ikke med liste i Tingvoll eller Gjemnes – men du kan stole på at vi vil jobbe på fylkesnivå for at oppdrett skal inn i lukkede anlegg. Rødt står for en miljøvennlig industripolitikk. Det er mange miljøhensyn som ikke ble tatt i betraktning av Nesset kommunestyre da de stemte over reguleringsplanen. Når Rødt har tatt til orde for at reguleringsplanen må sendes tilbake til Nye Molde kommune, handler dette nettopp om å respektere lokaldemokratiet. Vi ønsker ikke at regjeringen skal fatte et vedtak på tvers av Nye Molde kommune. Nye Molde kommune skal hanskes med driften på Raudsand i hundrevis av år på grunn av avfallet som skal håndteres der. Hensynet til lokaldemokratiet er et viktig hensyn som KMD må legge vekt på og sende reguleringsplanen tilbake til ny behandling i Nye Molde kommune.