Dagdeponiene på fjellet

Deponi 4 er et svært stort dagdeponi i jomfruelig terreng på Raudsandfjellet, opp mot 400 m.o.h., med et totalvolum på 3,9 millioner m3. Dette volumet tilsvarer en vekt på den deponerte masse på om lag 6,3 millioner tonn. Antatt driftstid er 30 år.

Ideen om å frakte store mengder middels og lettere forurensede masser fra Skandinavia og Europa båtvegen til Raudsand, for deretter å kjøre dette opp mot snaufjellet synes ikke velbegrunnet, særlig ikke ut fra et miljø-/forurensningssynspunkt. At mudringsmasser fra Europeiske havner skal havne på Raudsandfjellet er ingen god ide. Her vil det være avrenning til Tingvollfjorden og potensiell forurensningsfare i svært lang tid. Avrenningen skjer raskt etter nedbørsepisoder, noe som indikerer at vann ledes raskt bort fra nedbørsfeltet (Bioforsk, Eirik Leikanger 2014). Vinterstid er det gjerne over 1 m snø, dyp tele og ikke spesielt egnede forhold for deponering av bløte masser. Klimaendringer bidrar til høyere temperatur og mere ekstremvær som igjen medfører økt nedbørsmengde/styrtregn med fare for erosjon, flom og ras. Vi ser ingen gode grunner for at et så stort deponi må etableres på dette stedet.

Figur 8 Deponiene 1, 3 og 4 er vist som en stor sammenhengende formålsflate. Planen definerer ikke de ulike deponiene selv om de er vist til i planbestemmelsene § 9.8.

Transporten fra kaien til deponiet krever store mengder energi på grunn av høydeforskjellen (250 – 400 høydemeter). Når et nytt stort deponi anlegges bør det gjøres et sted der det er mulig å benytte transportløsninger drevet med elektrisitet. Opp den bratte lia på Raudsand ligger det ikke spesielt godt til rette for det. Tiltaket er i strid med nasjonale mål om redusert utslipp av CO2.

Fjellhallene for farlig avfall er plassert i fjell, under havnivå, sannsynligvis ut fra en tankegang at det tar lang tid før forurensingen når ut til fjorden. Deponi 4 derimot anlegges på toppen av ei bratt vestlandsli med kort avstand til sjø og rask avrenning. Hvorfor gjelder ikke samme prinsipper for plasseringen av de to deponiene, som begge tross alt medfører avrenning av miljøskadelige stoffer til samme resipient?

Plankartet viser kun en stor formålsflate uten at de ulike deponiene er avgrenset med formåls- eller byggegrenser. Heller ikke volum eller høyder er det skranker for i planen. Dette er åpenbare og vesentlige mangler og feil ved planen. Forutsetninger i KU og planbeskrivelsen er ikke vist i plankart eller bestemmelser.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/