Feil, mangler og unøyaktigheter i reguleringsplanen

Teksten er hentet fra et dokument utarbeidet av Avdeling for Næring, plan og tekniske tjenester, Tingvoll kommune og lagt ved som vedlegg II til «Merknader til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ved sluttbehandling av reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand«

Publisert av Nei til Giftdeponi fra originaldokumentet.

Null alternativet

Planområdets utbredelse

Reguleringsformål under bakken

Dagdeponiene på fjellet

Flomfare på industriområdet

Støy

Sjøfylling – Stabilitet

Forurensing ved fylling i fjorden

Interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre

Forholdet til kommunegrensen mot Gjemnes – Hensynssoner

Fylling inntil kommunegrensen

Frisiktsone i nabokommunen

Usikker eiendomsgrense og plangrense

Kulturminner på Honnhammeren i Tingvoll

Saksbehandling – Nesset kommune

Saksbehandling – Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tillatelse til Bunnaske og deponi 2

Nye opplysninger om industriområdet og storulykkevirksomhet

Tillit til tiltakshaver

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/12/vedlegg-ii-feil-og-mangler-i-plan.pdf