Reguleringsformål under bakken

Figur 6 Reguleringsplan under bakken viser ikke plassering av deponihaller. Deponering kan tillates helt ut til industriområdet. Adkomsttunellen kan brukes til deponi ifølge reguleringsplanen.

I Miljødirektoratets brev 31.10.2018 om «Svar på oppdrag om vurdering av alternativer for behandlingskapasitet for uorganisk, farlig avfall», s. 11, framkommer følgende: «BMR angir at det er minst 730 meter fra den nærmeste fjellhallen til dagens gruveanlegg i horisontalplanet og 1200 meter til resipienten, og at avstanden til resipienten dermed kan kompensere for lavere permeabilitet i fjellet enn det som er kravet til deponi for farlig avfall. … ». Avstanden til nærmeste gruvegang er oppgitt til 307 m, jf. Norconsult Miljørisikovurdering, figur 6.

Det er imidlertid regulert til «Masseuttak og avfallsdeponi i fjell» helt ut til industriområdet (917,9 daa). Det betyr at f.eks. ankomsttunnelen kan fylles med avfall. Vi mener det må være en vesentlig feil ved planen at plassering av haller for farlig avfall ikke er definert i planen.

Siden reguleringsformål deponi går helt ut til industriområdet er det ingen geologisk barriere vist i plankart eller fastsatt i bestemmelser. Plassering av haller vist i diverse kart og modeller er kun å regne som illustrasjoner og har ingen praktisk eller juridisk verdi.

Selv om nærmeste gruvetuneller ligger på høyere koter enn fjellhallene må disse tas med i vurderingen. Grunnvannet kan stå under trykk og bevege seg oppover dersom det er letteste veg.

Det er svært viktig at avstandene her er nøyaktige siden den geologiske barrieren er grunnlaget for beregning av framtidig diffus utlekking fra deponiene. Nøyaktigheten til gruvekartet er avgjørende og vi finner lite dokumentasjon på det. Det opplyses også at det er boret en rekke diamantborhull i forbindelse med malmleting i området og vi finner lite opplysninger om hvordan disse hullene kan påvirke grunnvannstrømmer.

Figur 7 Illustrasjon planlagte tiltak sammen med gruvesystemet. Nærmeste gruvetunell, som vist i illustrasjonen over, ligger omkring 307 m fra ytterste illustrerte fjellhall, men det er regulert deponiområde helt ut til industriområdet.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/

%d bloggere liker dette: