Deponiplan gjer oss bekymra for framtida til barna våre

Vi fryktar for kva konsekvensar deponiet vil ha for liv og helse, og for framtida til barna våre.

Bekymra småbarnsfamiliar: Småbarnsmødrene Ingebjørg Eidsør (framme t.v.) og Kari Bruseth på Eidsøra ønsker saman med andre småbarnsfamiliar i området å vise ansikt og protestere mot planane om deponi på Raudsand.  
    
      (Foto: Anita Vingen)
Bekymra småbarnsfamiliar: Småbarnsmødrene Ingebjørg Eidsør (framme t.v.) og Kari Bruseth på Eidsøra ønsker saman med andre småbarnsfamiliar i området å vise ansikt og protestere mot planane om deponi på Raudsand.   FOTO: ANITA VINGEN

Vil vise ansikt

Denne veka stilte småbarnsfamiliar i området opp på Bygdastua, for å vise ansikt i debatten, og markere motstand mot deponiplanane. Om lag 50 store og små fylte samlingsplassen i bygda, etter initiativ frå Ingebjørg Eidsør og Kari Bruseth om å formidle uroa som tynger mange i området.

– Ganske mange stiller opp, men ganske mange let også vere å komme, sjølv om dei støttar oss. Saka er framleis skikkeleg betent, med hets og trakassering på grunn av synspunkt, seier Eidsør og Bruseth, mødrer til høvevis tre og to barn i førskulealder.

Dei går no ut for å gi stemme til ei gruppe som så langt ikkje har vore tydeleg med i debatten.

………………………………………….

Deponiplanane gjer oss usikre og utrygge, vi tenker mykje på dette og bekymrar oss. Fleire tek det så tungt at dei vurderer å flytte, seier småbarnsmødrene.

(pluss-artikkel – les resten av innlegget på rbnett.no)

– Saka og prosessane har gått over lang tid, kvifor kjem dette initiativet no?

– Stemninga her har alltid vore mot. Men det er ofte slik for småbarnsforeldre at det er krevjande å organisere enda meir enn det kvardagen krev. Vi er heller ikkje formelt organisert, eller har levert uttalar i prosessen. Vi – og mange her – har vel kanskje stolt på at dette kan det jo ikkje bli noko av, men innser no at det kan bli ein realitet. Vi veit at saka er i siste fase i avgjerdsprosessen, og vil gjerne gjere det klart kva vi tenker om dette. Så får vi håpe at dei som bestemmer, les lokalavisa, og får med seg synspunkta våre, seier Eidsør og Bruseth.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/01/31/%E2%80%93-Deponiplan-gjer-oss-bekymra-for-framtida-til-barna-v%C3%A5re-20951127.ece

https://www.driva.no/meninger/2020/01/31/Deponiplan-gjer-oss-bekymra-for-framtida-til-barna-v%C3%A5re-20970248.ece

Kva meiner partia i Molde om gift-deponiet?

Leserbrev i papirutgava av Romsdals Budstikke av Bjørn Jacobsen (SV)

Interpellasjon i kommunestyret 6. februar;

Eventuell etablering av deponi av farleg avfall i Molde kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune kjem med denne fråsegna:
«Fylkeskommunedirektøren viser til fylkesutvalets motsegn mot reguleringsplan for Raudsand, som no ligg til behandling i Miljødepartementet,
og stiller seg bak dei vurderingane som ligg til grunn for motsegna, og som tør vere kjende også for andre departement. Desse argumenta må tilleggast vekt når det endelege vedtaket om lokalisering skal fattast, uavhengig av om reguleringsplanen vert godkjent eller ikkje

I tillegg har ei rekke andre kommunar, organisasjonar og andre protestert på at det kan ligge an til at millionar av tonn med farleg avfall skal importerast til Molde.

Regjeringa har fått laga ein rapport frå eit Ekspertutval om farleg avfall. Molde kommune er i rapporten omtalt som ein av fleire mulege lokasjonar for etablering av deponi av farleg avfall.

Rapporten er lagt ut på høyring slik at Regjeringa i god folkestyretradisjon kan få inn alle innspel som måtte komme.

Drygt 90 organisasjonar, kommunar, personar, politiske parti, private firma med fleire har levert høyringssvar.

Molde kommune har ikkje gitt sitt syn på muleg etablering av deponi for farleg avfall i Molde kommune innan fristen.

Kva meiner Molde kommunestyre om denne saken og vil det vere bra om Molde kommune ga tilkjenne sitt syn på ei sak med så store konsekvensar for miljø og trivsel i kommunen?

Då Porsgrunn kommune var i same situasjon som Molde. Det vil sei aktuell som vertskommune for gifdeponi vedtok dei følgande høyringssvar:
«1. Porsgrunn kommune mener det ikke er rettslig adgang til å vedta en statlig plan med det innholdet som konsekvensutredningen har vurdert, og ber om at prosessen knyttet til etablering av deponi i Dalen gruver i Brevik blir stanset.

2. Subsidiært krever Porsgrunn kommune tilleggsutredninger hvor alle aktuelle og realistiske alternativer/konsepter til deponi blir utredet, slik også kravene til konsekvensutredning i plan- og bygningsloven og kravene til forsvarlig saksutredning i forvaltningsloven § 17 forutsetter. Utredningsinstruksen og Kvalitetssikringsordningen er veiledende for hvilke utredninger som bør gjennomføres.»


Ein kan meine ulikt om ei slik alvorleg sak, men å ikkje sette saken opp i kommunestyret eller å ikkje meine nokke når Regjeringa spør verkar særs passivt når ein tenke på dei alvorlege miljøkonsekvensane som ligg i saken.

Er det fordi ordføraren ikkje vil eller ikkje har nok miljøfagleg fagkompetanse for hand at Molde kommune er heilt taus i denne viktige saken for innbyggarane sin trivsel og miljø?

BJØRN JACOBSEN
Kommunestyrerepresentant SV

https://www.auraavis.no/kva-meiner-partia-i-molde-om-giftdeponiet/o/5-5-183335

Krev omkamp om deponiplan – ordføraren seier nei

Opposisjonspolitikarar har meldt inn deponiplan-sak til i kommunestyret i Molde. Men Torgeir Dahl (H) vil ikkje sette saka på sakskartet.

Vil oppheve: Deler av opposisjonen krev igjen å få reguleringsplanen for Raudsand opp i Molde kommunestyre. F.v. Knut Iversen Fosseide, MDG, Anne Merete Varhaugvik, SV, Ivar Aasgaard Røsand og Morten Walløe Tvedt, Rødt, Anders Torvik, Ap. Også Frp er med på forslaget. Bildet er tatt tidlegare. 
    
      (Foto: BJØRN BRUNVOLL)
Vil oppheve:Deler av opposisjonen krev igjen å få reguleringsplanen for Raudsand opp i Molde kommunestyre. F.v. Knut Iversen Fosseide, MDG, Anne Merete Varhaugvik, SV, Ivar Aasgaard Røsand og Morten Walløe Tvedt, Rødt, Anders Torvik, Ap. Også Frp er med på forslaget. Bildet er tatt tidlegare.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL

……………………………………………………..

Argumenterer mot

Romsdals Budstikke har tilgang til forslaget som er oversendt ordføraren. I framlegget vert det argumentert for å oppheve reguleringsplanen og ta den tilbake til ny behandling i Molde kommune. Det vert mellom anna vist til at det er Molde kommunestyre som i framtida vil vere ansvarleg for eventuelle konsekvensar som følgje av reguleringsplanen, at ny politisk behandling vil redusere motsetningar til nabokommunane som har reist motsegn, og at det er fare for at reguleringsplanen frå Nesset vil bli utfordra i rettssystemet. Det vert også vist til farepotensial ved sjøtransport planlagt for deponiet, og at planane rundt sjøfylling og djupvasskai ikkje er behandla fullt ut.

– 21 representantar står bak forslaget. I tillegg har også KrF og Senterpartiet, og ein av to i Venstre, sagt i valkampen at dei er mot deponi på Raudsand, så vi er nokså sikre på å få fleirtal for forslaget, seier Walløe Tvedt.

……………………………………………….

Ikkje på sakskartet

Ordførar Torgeir Dahl (H) har derimot konkludert med at denne saka ikkje kjem til behandling neste torsdag.

–Denne saka kjem ikkje på sakskartet, seier Torgeir Dahl til Romsdals Budstikke.

– Kvifor ikkje?

– Saka er vurdert i samråd med kommuneadvokaten og kommunedirektøren. Det er fleire formelle forhold som verkar inn. For det første er det berre dokumentert at 8 representantar står bak det innsende forslaget, etter reglane må minst ein tredel av kommunestyret stå bak. For det andre er det nødvendig at ei sak er forsvarleg opplyst for å bli lagt fram. For det tredje ligg det i regelverket at ordføraren har ansvaret for at dette vert følgt opp. Og etter regelverket kan ordførar og rådmann trekke i nødbremsen om det ikkje er tilfelle, seier Dahl.

………………………………….

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/01/30/Krev-omkamp-om-deponiplan-ordf%C3%B8raren-seier-nei-20938945.ece

Motstand mot deponi på Raudsand (video)

Det er er stor motstand mot deponiplanene på Raudsand. Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesrådmann, Fylkesordfører, Gjemnes kommune, Tingvoll kommune, Sunndal kommune, Ordfører i Rauma kommune, Kristiansund kommune og Orkide-kommunene.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt, SV, Venstre og Arbeiderpartiet.

Norges Miljøvernforbund, Bellona, Naturvernforbudet, Natur og ungdom, Visit Nordvest, Sjømat Norge, AquaGen og Giftfritt Nesset er alle imot planene. Møreforskning, tidligere direktør i NGU og Miljødirektoratet er alle negativ til Raudsand-planene.

Hestehandel om deponi ?

Fra en Høyre-representant i kommunestyret i Molde kommer det frem oppsiktsvekkende opplysninger. Det påstås at det er inngått en avtale om at Senterpartiet skulle sørge for at reguleringsplanen på Raudsand uforstyrret skulle gå sin gang. I bytte fikk Senterpartiet varaordføreren.

Opplysningene kommer frem i en kommentar på ei gruppe på facebook. Vedkommende viser medfølelse for Midsund som mister arbeidsplasser. Kommentaren fortsetter: « for å få den hele og fulle sympati må varaordføreren i Molde se til at Sp-gruppen i kommunestyret holder seg til avtalen forut for konstitueringen. Reguleringsplanen på Raudsand skulle uforstyrret gå sin gang. Derfor er Gangstad varaordfører«.

Facebook-kommentar fra en Høyre-representant i Molde kommunestyre

Stemmer det at Senterpartiet har byttet motstand mot deponi for å få varaordføreren er det oppsiktsvekkende. En hestehandel ?

Frykter at Fredrikstad mister 700-1.000 arbeidsplasser

Fredrikstad Næringsforening er svært bekymret for Kronos Titans fremtid. Daglig leder Kjell Arne Græsdal varsler klima- og miljøministeren om at bedriften blir lagt ned, hvis ikke regjeringen sørger for et nytt deponi.

Alvorlig bekymret for arbeidsplassene: Fredrikstad Næringsforening skriver rett ut at Kronos Titan AS vil legge ned produksjonen, hvis ikke regjeringen finner en deponiløsning. (Arkivfoto: Felix C. Ellingsrud)
Alvorlig bekymret for arbeidsplassene: Fredrikstad Næringsforening skriver rett ut at Kronos Titan AS vil legge ned produksjonen, hvis ikke regjeringen finner en deponiløsning. (Arkivfoto: Felix C. Ellingsrud)

Fredrikstad Næringsforening skriver rett ut at ringvirkningene av at regjeringen ikke løser deponisaken, vil resultere i at Kronos Titan AS vil legge ned produksjonen.

– Det innebærer tap av arbeidsplasser i størrelsesorden 700-1.000 arbeidsplasser innbefattet ringvirkninger for en rekke relaterte bedrifter, samt at vårt betydelige klimaengasjement vil bli sterkt svekket, skriver Græsdal.

– Jeg håper jeg tar feil, men vi er nødt til å melde fra om faren for nedleggelse, sier Græsdal til Fredriksstad Blad.

………………………………………..

Må ligge i rimelig avstand

Han peker også på at det ikke finnes noen reelle alternativer til deponi på lang tid. Det er også viktig at deponiet ligger i rimelig avstand fra Fredrikstad, og det er Brevik som peker seg ut.

– Det er ingen løsning for Kronos Titan hvis regjeringen oppretter et nytt deponi på Nordvestlandet, avstandene blir for lange, sier han.

(pluss-artikkel)

https://www.f-b.no/nyheter/kronos-titan/arbeidsplasser/fredrikstad-naringsforening-roper-varsku-i-deponistriden-frykter-at-fredrikstad-mister-700-1-000-arbeidsplasser/s/5-59-1750779

I en tidligere artikkel uttalte Kronos Titan sjefen at det ikke finnes noe alternativ til Brevik som er teknisk eller økonomisk gjennomførbart og at de ikke kan vente på ny teknologi som ikke finnes.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/01/17/vi-kan-ikke-vente-pa-ny-teknologi-som-ikke-finnes/

Det er rett og slett uhyrleg

Et innlegg i kommentarfeltet til Romsdals Budstikkes artikkel om Deponi-avklaringar:

Det er rett og slett uhyrleg at denne smale næringsinteressa i Nesset kommune skal bestemme i saker som gjeld innbyggjarane langs Sunndal/Tingvollfjorden, og som kan få store negative konsekvensar også for kommunane Hustadvika (nord), Averøy og Kristiansund. Ja, til og med for kommunane nord for Kristiansund. For båtane som skal frakte det farlege avfallet må passere værharde strøk med skjer og grunner, og under Gjemnesbrua. Så dette er hazardspel med folket langs desse fjordstrøka, OG IKKJE MED FOLKET I MOLDE KOMMUNE (Deriblant dei fleste innbyggjarane i Nessset). Viss Harald Storvik skulle lukkast med å få dette helvetet til Raudsand, og det fører til den totale øydeleggjinga av Sunndals/Tingvollfjorden, så kan eg love han at eg vil gjere alt eg kan for å gjere han og medarbeidarane hans personleg ansvarlege for den øydeleggjinga!

Bergmesteren Raudsand skryt av å vere eit godt deponi for søppel. Det er det ikkje, og det har aldri vore det. For det ligg lansgs ein fjord med fleire tersklar utanfor. Hadde anlegget lege på Tjelle, kan eg love at Nesset kommune og innbyggjarane der aldri hadde vore for noko slikt anlegg. Slike anlegg bør liggje heilt andre plassar. Sikre plassar. Og berre eit lite mindretal av innbyggjarane i Nesset kommune bur langs Sunndals/Tingvollfjorden. Og dette mindretalet kan eg trygt love dykk er MOT søppelutbyggjinga på Raudsand.

Nesset treng arbeidsplassar, men dei må skaffast utan å spele hazard med folket i heilt andre kommunar. Eg stiller som 70-åring gjerne opp i lenkegjeng og i stadig repeterande aksjonar mot Bergmesteren Raudsand viss dei skulle få konsesjon til å starte med enda farlegare avfall enn dei no arbeider med. Dei skulle ikkje hatt løyve til det heller, der dei ligg! Kommunen Molde har nesten ikkje innbyggjarar i faresonen i det heile. Det er galskap at dei skal ha noko avgjerdsmakt i dette spørsmålet i det heile teke! Og kvar er Fylkets og Fylkesmannens ansvar? Ikkje ein einaste rapport om helsetilstanden i fjorden utanfor Raudsand har dei kunngjort i det siste!

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/01/26/Deponi-avklaringar-n%C3%A6rmar-seg-20884457.ece