Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Regjeringen oppnevnte i april i år et ekspertutvalg om farlig avfall med mandat å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget overleverte sin rapport til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. november 2019. Rapporten er tilgjengelig her

Rapporten fremsetter anbefalinger om økt gjenvinning og ressursutnyttelse av farlig avfall, hvordan en behandlingsløsning for farlig avfall kan sikres når dagens deponi på Langøya er fullt og overgangsløsninger dersom det ikke lykkes å etablere avfallsdeponi i tide. Utvalget vurderer at det er potensial for vesentlig reduksjon av farlig avfall frem mot 2035, dersom det fastlegges ambisiøse nasjonale mål for avfallsreduksjon og forutsatt at et bredt spekter virkemidler iverksettes. På kort sikt anslås avfallsmengdene å forbli på dagens nivå, så fremt Kronos Titan ikke finner andre løsninger for sin svovelsyre og dagens flyveaskeimport fortsetter som del av behandlingsløsningen.

Utvalget konkluderer ikke med hva som vil være beste sted for et nytt deponi, men mener staten ikke bør arbeide videre for en deponiløsning i Brevik. Utvalget mener også det er viktig at staten vurderer mulige overgangsløsninger hvis et nytt deponi ikke er klart i tide, herunder muligheter for eksport.

15. november ble det avholdt innspillsmøte om utvalgets rapport, der flere aktører etterspurte en formell høring. Rapporten sendes med dette på høring.

Sentrale premisser for regjeringen er at Norge som hovedregel ikke skal basere sin behandling av farlig avfall på eksport. Dagens politikk med at forurenser skal betale skal også legges til grunn i det videre arbeidet med å sikre ny behandlingskapasitet for farlig avfall. Statens rolle skal ikke innebære økte utgifter for det offentlige.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar som du finner nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/4280, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 15. januar 2020.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapporten-fra-ekspertutvalget-om-farlig-avfall/id2680453/