Konflikt med regionale interesser

Fylkeskommunen deltok på møtet med departementet før jul for å drøfte reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Fylkeskommunen fastslår at det er konflikt med regionale interesser i reguleringssaka, i motsetning til det KLD/miljødirektoratet konkluderer med.

Opplysningene kommer frem i et notat utarbeidet av Plan og Analyse i Fylkeskommunen den 10. desember 2019.

Utdrag fra notatet:

  • Det er ikkje grunnlag for å vedta ein plan utan at konsekvensane er utgreidd fullstendig.
  • Dette betyr at dei forhold som må avklarast før det vert gitt utsleppsløyve, også må vere avklart i konsekvensutgreiingar for planen.
  • Dersom KLD/Miljødirektoratet ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere utsleppsløyvet, er det heller ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å gjere vedtak om plan.
  • Det kan stillast spørsmål ved om høyringsorgana, tiltakshavar og kommunen som planmynde har tilstrekkeleg fagkompetanse.
  • Fylkeskommunen har peikt på vassmiljømåla for Sunndalsfjorden som i dag har ein tilstand som ikkje er tilstrekkeleg god.
  • Det er dokumentert utover ein kvar tvil at deponiet vil tilføre fjorden forureining og gjennom dette ikkje medverke til at tilstanden vert betra.
  • Svært mykje av forureninga i fjorden skuldast eldre aktivitet, dels i statleg regi og under andre rammevilkår og anna kunnskap enn vi har no.
  • Ein burde forvente at staten sjølv har interesse i og tek ansvar for å rydde opp i dette.

Ansvaret for opprydding vert overlate til andre, med løfte om at forureining kan fortsette.