Deponi er uforenlig med sjømatproduksjon

I en høringsuttalelse uttaler Sjømat Norge at deponi for farlig avfall er uforenlig med sjømatproduksjon. Sjømat Norge representerer 650 bedrifter med 14.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service. Nesten 60 arbeidsplasser og produksjon av unik stamfisk kan gå tapt. Stamfisken betegnes som næringens arvesølv.

Utdrag fra høringsuttalen:

 • Den nærmeste aktiviteten (til Raudsand) er oppdrett av unik avlsfisk hos AquaGen som leverer startmaterialet til omkring 50 % av den norske lakseproduksjonen.
 • Dette avlsmaterialet har vært grunnlaget for oppdrettsnæringens suksess og karakteriseres som næringens arvesølv.
 • Området er spesielt godt egnet for produksjon av stamfisk.
 • Fjorden blir uegnet for matproduksjon.
 • Norsk sjømatproduksjon er en av bærebjelkene i norsk økonomi.
 • Gjennom lang tid og stor innsats har norsk sjømat opparbeidet stor troverdighet i internasjonale markeder.
 • Skapes det usikkerhet vil en få store problemer med markedstilgangen.
 • Store produktive matproduserende sjøarealer tas ut av produksjon i overskuelig framtid.
 • Ikke ubetydelig risiko for at kunder i noen markeder ikke vil ønske produkter med opphav i fisk som er oppdrettet i Tingvollfjorden.
 • Etablering av deponi for organisk avfall/uorganisk farlig avfall som omsøkt ved Raudsand få stor negativ innvirkning på sjømatproduksjonen.
 • En etablering av et deponi være uforenlig med sjømatproduksjon i området.
 • De to selskapene som produserer sjømat i fjorden sysselsetter 55-60 helårs arbeidsplasser i området.
 • Lerøys aktiviteter i fylket har en sysselsettingseffekt på over 1300 årsverk og de handlet for over 1,7 milliarder kroner i 2018 .
 • Oppdrettsbedriftene i fjorden produserer ca. 12.000 tonn laks årlig i området noe som til sammenligning er omtrent like mye som den totale produksjon av hvitt og rødt kjøtt i Møre & Romsdal.

Les hele høringsuttalen her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/01/sjomat-norge.pdf