Fylkeskommunedirektøren går i mot deponiplanene

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik stiller seg bak fylkesutvalgets vurdering og går imot lokalisering av deponianlegg på Raudsand i Molde kommune. Uttalen er fra «Ekspertutvalget om farleg avfallfråsegn til høyring på rapport» og datert 15. januar 2020.

Fylkeskommunedirektøren – fråsegn til høyring på rapport

Fylkeskommunedirektøren viser til argumentene som er framlagt i forbindelse med innsigelsen mot reguleringsplanen. Direktøren skriver at dette må vektlegges når det endelige vedtaket om lokalisering skal vedtas, uavhengig av om reguleringsplanen blir godkjent eller ikke.

I et notat fastslår fylkeskommunen at det er konflikt med regionale interesser i saka.

Opplysningene kommer frem i et notat utarbeidet av Plan og Analyse i Fylkeskommunen den 10. desember 2019. Dette dokumentet er det fylkeskommunedirektøren henviser til i sitt høringssvar på ekspertrapporten.

Utdrag fra notatet:

  • Det er ikkje grunnlag for å vedta ein plan utan at konsekvensane er utgreidd fullstendig.
  • Dette betyr at dei forhold som må avklarast før det vert gitt utsleppsløyve, også må vere avklart i konsekvensutgreiingar for planen.
  • Dersom KLD/Miljødirektoratet ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere utsleppsløyvet, er det heller ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å gjere vedtak om plan.
  • Det kan stillast spørsmål ved om høyringsorgana, tiltakshavar og kommunen som planmynde har tilstrekkeleg fagkompetanse.
  • Fylkeskommunen har peikt på vassmiljømåla for Sunndalsfjorden som i dag har ein tilstand som ikkje er tilstrekkeleg god.
  • Det er dokumentert utover ein kvar tvil at deponiet vil tilføre fjorden forureining og gjennom dette ikkje medverke til at tilstanden vert betra.
  • Svært mykje av forureninga i fjorden skuldast eldre aktivitet, dels i statleg regi og under andre rammevilkår og anna kunnskap enn vi har no.
  • Ein burde forvente at staten sjølv har interesse i og tek ansvar for å rydde opp i dette.
  • Ansvaret for opprydding vert overlate til andre, med løfte om at forureining kan fortsette.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/01/more-og-romsdal-fylkeskommune.pdf