Svar på avisinnlegg om meg selv og deponisaken

Jeg velger å ikke videre å kommentere spørsmål vedrørende min alder og hvilke forutsetninger den gir. Jeg vil presisere at under debatten har jeg aldri henvendt meg til presse for å klage på kommentarer som har gått inn på det emnet. Jeg er helt åpen for at enhver enkeltperson skal få mene det man ønsker om meg og mine standpunkter.

Vi i Molde FrP var tidlig på ballen og samarbeidet tett mot Nesset FrP før sammenslåingen. Vi gikk også på valg på å si nei til deponi på Raudsand. Da føler vi at dette er noe vi skylder velgerne våre å jobbe for, på lik linje som de andre sakene vi gikk på valg for.

Det ble i et tidligere innlegg i Romsdals Budstikke stilt spørsmålet, «setter Sandnes seg til doms over svært erfarne politikere i Nesset?». Det ble da svart at jeg ønsker en ny diskusjon i nye Molde kommune, der standpunktet er avgjort på forhånd. Jeg ønsker også å få svare på dette, og utfylle svaret til vedkommende. JA, jeg ønsker å at denne saken skal bli belyst og behandlet i Molde kommune. Da må jeg også presisere at dette er ikke fordi jeg tviler på kompetansen til Nesset kommunestyre, men fordi jeg, og Molde FrP, mener at dette er en sak som alle innbyggerne og derav de folkevalgte som skal ha det reguleringsplanen åpner for, i kommunen sin. Derfor fortjener saken god informasjon og en god saksbehandling i den nye kommunen, på lik linje som andre saker som kan gi konsekvenser for hele den nye kommunen.

Et tema som opptar meg i planene er konsekvensutredningen om infrastruktur og samfunn. I en høringsuttalelse til reguleringsplanen utarbeidet av organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» innleder forsker i logistikk, Johan Oppen, med følgende: «I KU om infrastruktur og samfunn står det på side 39 at «Anslag pr nå tilsier at om lag 2 prosent av transporten vil måtte gå langs veg». Det er estimert ankomst av totalt inntil fire tungbiler pr uke til industriområdet, Deponi 2 og anlegget for farlig avfall. Dette fremstår som urealistisk og i beste fall veldig usikker» Dette temaet er veldig stort og er, i likhet med saken, veldig kompleks.

Vi i Molde FrP vil fortsette kampen mot reguleringsplanen, og deponiet, fordi vi mener utfra det faglige som er blitt lagt frem til oss av informasjon, at dette er noe vi ikke ønsker i vår kommune. Vi er derfor glade for å fått være med på å starte en prosess i Molde kommune der vi som folkevalgte får mer informasjon og at saken går gjennom administrasjonen og fremlagges til oss politikere.

Simon Sandnes

Fungerende gruppeleder i Molde FrP

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2020/02/19/Svar-p%C3%A5-avisinnlegg-om-meg-selv-og-deponisaken-21131180.ece