Ordførers maktmisbruk

Molde kommunestyre kunne oppheve planen den 6. februar 2020, men ble villedet av kommunedirektørens referanser til kommuneadvokatens notat. Redegjørelsen fra kommunedirektøren minnet mer om et partsinnlegg enn et nøytralt fremlegg fra administrasjonen.

Rødt Molde har bedt kontrollutvalget vurdere om det er feil i juridiske påstander fremført i kommunestyret. Dette innlegget er basert på Rødt Molde’s brev til kontrollutvalget. Brevet finnes til slutt i innlegget.

 • Professor Hans Chr. Bugge ledet Planlovutvalget som utarbeidet plan- og bygningsloven. Professor Bugge har uttalt at det er grunnlag for kommunen til å oppheve reguleringsplanen før den er stadfestet av KMD.
 • Ordføreren har brukt et uriktig juridisk argument til å påvirke de politiske prosessene slik at saken om oppheving av reguleringsplanen Raudsand har blitt forhindret.
 • Ordføreren har ved flere anledninger fremstilt de rettslige rammene for kommunestyret feil. Feilene fremsetter han med henvisning til kommuneadvokatens redegjørelser. Siden kommunestyrerepresentanter forholder seg til feil hos ordføreren, innebærer dette at det er
  ordføreren som har ført kommunestyret bak lyset.
 • Ordføreren fremsatte feilaktige fortolkninger av Inndelingslova og
  kommunestyrerepresentantene som fremmet saken lot seg villede til ikke å behandlet forslaget den 19. desember 2019.
 • Ordføreren hevdet at det ikke var ‘saksdokumenter’ til forslaget til møtet 19. desember slik at forslaget kunne avvises.
 • Rødt har sendt forespørsel til ordføreren om hva som skal for å oppfylle kravet om saksdokumenter så saken kunne fremmes 5 ganger: 16.12.2019, 13.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020 og 27.01.2020. Ingen av disse henvendelsene ble besvart.
 • Sakspapirene til møtet den 6. februar 2020 var identiske med de som ble lagt frem for Nesset kommunestyre i mai 2019 da reguleringsplanen ble vedtatt. Hvis dette ikke oppfyller kravet til sakspapirer så var heller ikke dette oppfylt i mai 2019 i Nesset.
 • Forslagsstillerne ba om en umiddelbar tilbakemelding hvis ordføreren mener at det er noen grunner til at saken ikke skal kunne fremmes eller grunner for saken skal kunne stanses fra behandling.
 • Når ordføreren venter med å gi noen tilbakemelding på dette til den dagen sakspapirene sendes ut uten at denne saken er på sakskartet er det brudd på
  saksbehandlingsreglene fra ordføreren.
 • Hvis ordføreren basert på kommuneadvokatens notat mener at en politiker ikke kan være med i behandling av en sak så må det utarbeides en inhabilitetsvurdering av alle som hadde befatning saken i Nesset kommune. Alle som deltok i behandlingen i Nesset vil dermed kunne være inhabile til all befatning med saken i Molde kommune.

Disse momentene er hentet fra følgende dokument:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/02/20021919-klage-til-kontrollutvalget-pc3a5-dahl.pdf

Kommuneadvokatens notat:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/02/internt-notat-28.01.20.pdf