Fylkesårsmøtet i FrP: Nei til deponi

Fylkes årsmøtet i Møre og Romsdal FrP vedtok søndag 1. mars 2020 med overveldende flertall: Nei til deponi for uorganisk farlig avfall. FrPs gruppe i Molde Kommune slutter 100% opp om vedtaket om Nei til deponi.

Vedtak på årsmøtet til Møre og Romsdal FrP: Nei til deponi for farlig uorganisk avfall. Fra venstre: Ann-Karin Sæther, Sylvi Listhaug og Gunnhild Meringdal. Bildet er tatt tidligere i forbindelse med et arrangement på Bjørnsonhuset.

Motstanden mot deponi har 100 % oppslutning i kommunestyregruppen til Molde FRP. Denne saken er også godt forankret både på fylkes og sentralt nivå i partiet.

Vedtak på årsmøtet:

Det nærmer seg nå en avgjørelse for hvor i Norge man vil legge et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Det viser seg at et moment som ikke har vært løftet frem i den grad som dette burde er spørsmålet rundt dette med mineral forekomstene som kan befinne seg i området der dette deponiet vil plasseres.

Man kan se i en uttalelse til høring uttalelse til reguleringsplanen for Bergmesteren Rausand i Nesset kommune der Direktoratet for mineralforvaltning som er statens myndighet for forvaltning og utnytting av mineral forekomster og som har et særlig ansvar for at mineralressursene blir ivaretatt i plansaker kommer med følgende uttalelse:

De henviser til at det finnes forekomster malmresurser i området som i sin helhet kan dreie seg om opp mot 120 mt. Videre er det betydelige mengder vanadium i området og verdistigningen på grunn av metallets særegne egenskaper til batteri og særlig innen elbilindustrien kan dette ha en regional/nasjonal verdi.

FRP sier nei til etablering av Deponi av farlig uorganisk avfall fordi vi vil sikre en faglig forsvarlig forvaltning av mineralressurser fordi dette handler om å sikre tilgjengelighet til gode mineral forekomster for fremtiden og kommende generasjoner.