Giftdeponiet – et økonomisk luftslott

Det planlagte giftdeponiet på Raudsand ser ut til å være et økonomisk luftslott. Inntektsgrunnlaget faller bort og et økonomisk havari er sannsynlig. Hvem sitter med ansvaret ved et økonomisk havari?

Bygging av anlegg i Sverige

Et gjenvinningsanlegg for flygeaske bygges utenfor Stockholm. Anlegget får kapasitet til å behandle halvparten av all flygeaske i Sverige.

Det nye behandlingsanlegget som bygges ved Högtorpby utenfor Stockholm benytter den patenterte Ash2salt-teknologien. Teknologien går ut på å renvaske flygeasken og trekke ut saltene natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Ifølge selskapet vil resten av asken ikke lenger være farlig avfall, siden miljøgiftene er skilt ut.

Anlegget på Raudsand er basert på import av store mengder flyveaske fra Sverige. Et bortfall av denne importen må kompenseres med annen import.

Bortfall av Kronos-syren

Kronos Titan i Fredrikstad er kategorisk på at de ikke vil sende tynnsyren til Raudsand. I stedet for denne inntekten til Raudsand må det kjøpes inn syre. Kjøp av store mengder syre vil gi en stor kostnad.

Kronos Titan grunngir hvorfor de ikke vil levere til Raudsand:

 • Skiping langs Norskekysten tar tid, medfører store kostnader og er ikke bærekraftig for Kronos.
 • Investeringskostnadene i et helt nytt kaianlegg, prosessanlegg og driving av nye fjellhaller vil bli svært store.
 • Uavklart behandlingsprosess skaper usikkerhet og uforutsigbarhet.
 • Bergmesteren åpner for å mellomlagre tynnsyre på uforsvarlig vis.
 • Teknologiene Bergmesteren Raudsand vil benytte seg av er kostbare, eksperimentelle og gjelder kun enkelte avfallsfraksjoner.

Enorme kostnader for prosjektet

Følgende elementer er kostnader for anlegget, hvor kommer inntektene fra?

 • Driving av fjellhaller
 • Bygging av kaianlegg med sjøfylling
 • Bygging av prosessanlegg
 • Lang transport
 • Manglende leveranse av tynnsyre
 • Bortfall av levering av flyveaske
 • Innstøping av avfall i jomfruelig sement

Bergmesteren Raudsand: Ikke tilstrekkelig økonomi uten import

Utbygger uttalte 19. september 2019: «må importere en betydelig andel av det basiske avfallet» og «Det forventes ikke å få tilstrekkelig økonomi i prosjektet om man hovedsakelig kun skal basere seg på norsk flygeaske / basisk uorganisk avfall.» Her var det også tatt med inntekt fra Kronos syren.

Et økonomisk luftslott

Hvordan et anlegg på Raudsand skal bli lønnsomt bør utredes. Hvilke inntekter kan kompensere for manglende inntekt fra av tynnsyre? Inntekt av import fra flyveaske fra Sverige vil falle betydelig. Sammen med enorme utbyggingskostnader er det umulig å se økonomi i prosjektet.

Kilder:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/04/30/giftdeponiet-i-molde-avhengig-av-import-av-store-mengder-farlig-avfall/

https://neitilgiftdeponi.com/2020/03/11/bygger-flygeaske-anlegg-for-600-millioner/

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/03/kronos-titan.pdf

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/04/20180919-bmr-kmd.pdf