Har bestilt ny deponivurdering for Brevik

To direktorat skal vurdere muleg samdrift av deponi og gruvedrift i Dalen gruver i Brevik.

Det er Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet som har fått i oppdrag å gjennomføre vurdering av om samdrift mellom deponi for farleg avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mogleg og forsvarlig. Oppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet i etterkant av Ekspertutvalets rapport og høyringsprosessen etter den. Ekspertutvalet tilrådde å sjå bort frå Brevik som lokalitet for farleg avfall.

I bestillinga av den nye rapporten heiter det at vurderinga bør omfatte gruvefaglige, praktiske, miljøfaglige og sikkerhetsmessige sider ved en samdrift og eventuelle negative økonomiske konsekvenser ved mulige former for samdrift. Det vert vist til at regjeringa no arbeider med å vurdere flere alternativer for ny behandlingskapasitet for farlig avfall.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/19/Har-bestilt-ny-deponivurdering-for-Brevik-21394353.ece