Eksplosjonsfare ved samdrift i tunnelene

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har lagd et notat om samdrift i gruvene ved Dalen gruve i Brevik. Problemstillingen med sprenging av tunneler og transport av stein ut av fjellet samtidig med transport av farlig avfall inn i fjellet for deponering kan sammenlignes med planene på Raudsand. Samtidig drift på Raudsand vil ha større utfordringer enn de som er omtalt i notatet fra DMF. Direktoratet for mineralforvaltning har ikke vurdert disse problemene på Raudsand!

Informasjon fra notat sendt til Nærings- og fiskeridepartementet om samdrift.

Samtidig sprenging av fjellhaller og deponering av farlig avfall

Problemstillingen på Raudsand om samdrift kan sammenlignes selv om det er samme firma som vil stå for sprenging av fjellhaller og deponering av farlig avfall.

Utdrag fra notat fra DMF om transport av avfallet.

På Raudsand vil det være samdrift med sprenging av tunneler og transport av stein ut av fjellet samtidig med transport av farlig avfall inn i fjellet for deponering. Denne transporten kan ikke gjennomføres av de samme dumperne på grunn av problemer med rengjøring av dumperne for farlig avfall. Bygging av enorme betongkar for deponering vil også gi stor trafikk sammen med behov for personer til å bygge.

Betydelig økt risiko

Utdrag fra notat fra DMF om betydelig økt risiko for større hendelser

DMF skriver at samdrift vil være utfordrende medføre betydelig økt risiko ved større hendelser i tilfelle brann eller ras. Samdriften på Raudsand vil antagelig ha større utfordringer da driving av tunneler og deponering av avfall vil foregå med liten avstand. Det er de samme ventilasjonstunnelene som skal brukes for utluftning. Nei til Giftdeponi har tidligere omtalt ventilasjonstunnelene.

Brann- og eksplosjonsfare

Utdrag fra notat fra DMF om brann- og eksplosjonsfare i en aktiv gruve.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) kan ikke tilrå deponering av avfall i en aktiv gruve på grunn av stor brann- og eksplosjonsfare. De samme vurderingene må også gjelde for Raudsand. Deponeringen på Raudsand vil foregå i en aktiv gruve. Deponering av farlig avfall kan gi dannelse av gasser med brann- og eksplosjonsfare.

Link til notat fra DMF datert 17. januar 2020:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/04/direktoratet-for-mineralforvaltning-notat-med-vedlegg.pdf

%d bloggere liker dette: