Veidekke søker dispensasjon fra reguleringsplanen

Veidekke søker dispensasjon fra den nylig godkjente reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Det søkes dispensasjonen om å avvike et krav fra Statens Vegvesen om avkjørsel til deponiene. Kravet i reguleringsplanen vart vedtatt for trafikksikkerheten. Veidekke vil omgå kravet og ønsker å benytte eksisterende avkjørsel for trafikk til deponiene og ikke løsningen som vart vedtatt av politikerne.

Det anslås at 100 biler vil bruke avkjørselen i døgnet. Rekkefølgekravet det søkes dispensasjon fra er: «Eksisterende avkjørsler langs fv. 666 skal stenges«.

Utdrag fra dispensasjonssøknaden

Statens vegvesen har stilt krav om at det skal ryddes opp i kryss- og
avkjørselsforhold. Vegvesenet har ønsket kryssing i tunnel under riksvegen. Dette vart vedtatt i reguleringsplanen gjennom et rekkefølgekrav. Krysset er nær en sving og en uoversiktlig høydeforskjell i en 80-sone. Det vil være en betydelig trafikkøkning med tungtransport på veien og i krysset. Ved å gjennomføre en trafikkfarlig løsning vil ulempene ved å gi dispensasjon være klart større enn fordelene.

Molde kommune og Statens vegvesen kan ikke gi tillatelser som gir trafikkfarlige forhold på strekningen. Det vil føre til stor trafikk av store og tunge kjøretøy som i en uoversiktlig sving vil gi farlige kjøreforhold i en 80-sone. Rekkefølgekravet vil ikke være verdt noe hvis det gis dispensasjon. En dispensasjon som vil bi varig.

Perspektivskisse av deponiet