Askesorteringsanlegg dumpet miljøfarlig avfall i friluftsområde

Et gjenvinningsanlegg i Sørum ga bort miljøfarlig avfall fra et askesorteringsanlegg som veidekke. De lovde å rydde opp, men det tok lang tid før noe skjedde. Daværende leder av askesorteringsanlegget er nå spesialkonsulent i Stena Recycling og fronter planene for askesorteringsanlegg på Raudsand. Lederen sluttet i firmaet etter at massen var brukt som veidekke og før firmaet ryddet opp. Ryddingen skjedde etter pålegg fra Fylkesmannen.

Avfallet fra Norsk Gjenvinning på Esval i Sørum ble brukt til veidekke i et turområde. Den forurensede massen var brukt som dekke tre steder, på gårdsplassen til en grunneier og på to biter av en skogsbilvei. Veien var tilsammen to kilometer lang.

Massen bestod av stein og porselen i tillegg til synlig metallavfall, ledninger, og batterier. Etter at saken ble behandlet hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, gikk Norsk Gjenvinning Norge AS med på å fjerne massen, men det tok lang tid å fjerne massen fra friluftsområdet.

Kvittet seg med restprodukter

Utmarksoppsynet var en av de første som varslet om massen som hadde blitt brukt. I august 2015 uttaler oppsynet han ikke forstår hvorfor den ennå er der og håper at Norsk Gjenvinning Norge AS snart holder hva de har lovet.

– Det er skremmende at det ikke er gjort noe enda, det sier jo seg selv at dette forurenser området.

En prosjektleder i Nes kommune sa til avisa at han var overrasket over at veien fortsatt ikke var ryddet.

– Norsk Gjenvinning kvittet seg med restprodukter på en måte som de ikke hadde lov til, sa prosjektlederen i kommunen.

Forventet rydding

Kommunen overlot saken til fylkesmannen som kom fram til en avtale med Norsk Gjenvinning. Massen skulle skrapes opp og grunnen ryddes.

– Det er klart at da vi overlot saken til fylkesmannen hadde vi en klar forventning om at oppryddingen ble tatt hånd om. Norsk Gjenvinning tok på seg ansvaret og da måtte de gjøre noe med det, og fylkesmannen skulle påse at avtalen vart holdt.

Prosjektlederen sa at han ikke kunne utelukke at kommunen kan komme på banen igjen dersom ikke noe blir gjort. Da må kommunen vurdere om de henvender seg på nytt til fylkesmannen.

– Vi kan ikke bestemme over Norsk Gjenvinning Norge AS, men vi kan stille spørsmål til partene om hvorfor ingenting blir gjort. Avtalen slik den er i dag er så langt ikke oppfylt, sier Knutson.

Etter å ha inspisert området anslo miljøvernavdelingen ved fylkesmannen i Oslo og Akershus at det er brukt opp mot 400 tonn blandet avfall til veidekke.

– I alt dreide det seg om mellom 200 og 400 tonn masse fordelt på de tre stedene. Dette var utregnet ut ifra tjukkelsen på laget, og at veien den ligger på er rundt to kilometer lang, uttalte en rådgiver ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Massene er forurenset

– Prøvetakingen påviste at massen var forurenset. Vi fant bly, kadmium, kobber, krom, arsen, nikkel og sink. En viss utlekking av forurensninger har sannsynligvis allerede skjedd, uttalte fylkesmannen.

Må ta ansvar

Grunneieren sier Norsk Gjenvinning har vært i kontakt med ham for å få massen fjernet igjen.

– De ga meg noe de ikke skulle ha gjort, og nå er det deres ansvar å hente det opp igjen, sier han. Fyllmassen ble gitt grunneieren som kompensasjon for ulempe ved at støv fra Esvals askeanlegg i miljøparken kom inn på eiendommen hans.

Fylkesmannen bekrefter at slik masse fra gjenvinningsanlegg kan brukes til fyllmasse, dersom den ikke gjør miljømessig skade. I dette tilfellet fant de imidlertid at massen inneholdt en så høy grad av forurensing og synlige og skarpe fremmedlegemer at den kan være skadelig.

I varselet fra fylkesmannen til Norsk Gjenvinning står det: «Massene er uegnet for nyttiggjøring. Det har framkommet informasjon om at det har skjedd punkteringer på veien som følge av skarpe metallbiter og at både hundeeiere, syklende og gående nå lar være å benytte veien.»

Utmarksoppsynet bekreftet at folk benytter området mindre.

– Folk vil ikke sykle eller gå her med hunden når de ser at underlaget kan være skadelig, sier han.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga Norsk Gjenvinning Norge AS pålegg om å skrape opp massen innen 15. oktober 2015. I tillegg skulle massen kjøres til godkjent mottak.

Informasjonen er hovedsaklig hentet fra:

https://www.rb.no/nyheter/nes/soppel/ma-fjerne-400-tonn-forurenset-vei/s/5-43-117223

Tillatelser og avvik

Tillatelse fra Fylkesmannen til askesorteringsanlegg. Saksbehandleren hos fylkesmannen jobber nå ved Miljødirektoratet med planene på Raudsand
Personen bak søknaden om askesorteringsanlegget er nåværende spesialkonsulent i Stena Recycling.
I en kontroll i 2014 var nåværende spesialkonsulent i Stena Recycling leder i bedriften med askesorteringsanlegget. Kontrollen avdekket mange avvik.
Fylkesmannen avdekte 5 avvik ved kontrollen.

Spesialkonsulenten fra Stena Recycling er leder for Veidekkes askesorteringsanlegg på Raudsand. Firmaet som spesialkonsulenten ledet brukte miljøfarlig avfall som masse til en to kilometer lang vei. Fylkesmannen krevde opprydding. Det samme firmaet fikk mange avvik på kontroller som fylkesmannen gjennomførte.

Tidligere artikkel om askesorteringsanlegget:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/05/18/spesialkonsulentens-sot-fabrikk/