Kritikk mot ordføreren i kontrollutvalget

Kontrollutvalget: Til tross for gjentatte henvendelser til ordføreren har representanten fått manglende konkret veiledning. Ordføreren har en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.

Kommunestyremøte på Teams – Ivar Aasgard Røsand

Leserbrev av Ivar Aasgard Røsand og Morten Walløe Tvedt – Rødt Molde i Romsdals Budstikkes papirutgave.

Et tettpakket kommunestyremøte torsdag 14. mai 2020 gav liten tid til å behandle referatsakene. KrF forslo å utsette av referatsaken, men ordføreren ville ikke engang la kommunestyret få ta til stilling til å utsette referatsakene. Dermed ble kritikken fra Kontrollutvalget angående ordførerens brudd på forvaltningslovens veiledningsplikt vedtatt enstemmig. Rødt mener det er uansvarlig av ordføreren å legge opp til så mange saker på dagsorden at møtet tar 6 timer. Med så omfattende saksliste blir det uforholdsmessig mange saker og innlegg som må gjennomgås for de mindre partiene med små kommunestyregrupper. Virkemiddelet som ville løst hele problemet er færre saker på dagsorden – ikke kortere taletid. Rødt, MDG og SV foreslo nettopp dette i forkant av møtet torsdag 14. mai, noe ordfører frarådet, på tross av at det er ordføreren som skal sørge for forsvarlig politisk saksbehandling.

Referatsak PS 18/20 fra kontrollutvalgets handler om brudd på forvaltningsloven og andre feilaktige rettslige argumenter i forbindelse med Raudsand-saken til møtet 6. februar.

Kritikken fra kontrollutvalget

Rødt klaget inn ordførerens behandling av Raudsand-saken til kontrollutvalget den 19. februar 2020. Rødt mente at ordføreren hadde brutt blant annet veiledningsplikten etter forvaltningsloven. Kontrollutvalget konkluderte enstemmig med følgende:

«Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter sikres. I dette tilfellet har representanten til tross for gjentatte henvendelser, etter kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret veiledning. Selv om det lett kan oppstå misforståelser i en slik dialog, påligger det ordføreren en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.»

Vi i Rødt mener at det er godt å se at Kontrollutvalget støtter åpenhet og demokrati i Molde kommune. Forut for møtene 19. desember 2019 og 6. februar 2020 mener kontrollutvalget at ordfører ikke fulgte sin veiledningsplikt på en tilfredsstillende måte. Høyres egne medlemmer i utvalget var også av den oppfatning at Dahl har brutt reglene om veiledning. Manglende veiledning påvirket sakskartet og behandlingen i kommunestyret. Dette har igjen påvirket utfallet av behandlingen av reguleringsplanen for Raudsand i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Siden denne referatsaken ikke ble gjenstand for debatt på møtet den 14. mai er Rødt er glade for at et samla kommunestyre stilte seg bak kritikken mot ordføreren. Rødt håper at ordfører opptrer mer ryddig i henhold til lover og regler i framtida.

Kontrollutvalget ba Fylkesmannen om å vurdere lovligheten

Rødt ønsker å vise til den andre delen av vedtaket fra kontotrollutvalget. Her ber kontrollutvalget om at Fylkesmannen gjør en juridisk vurdering av fire spørsmål:

«Kontrollutvalget vil be fylkesmannen om en vurdering av hvordan noen juridiske problemstillinger det er uenighet om, skal fortolkes:

1. Hvor går grensen for hvilke saker som den nye kommunen kan behandle i perioden mellom konstituering og til den nye kommunen er etablert, jf. Inndelingsloven §27?

2. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir?

3. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd?

4. Har kommunestyret i ny kommune kompetanse til å omgjøre reguleringsplan som er vedtatt av en av sammenslåingskommunene, når det er innsigelser og planen derfor er sendt departementet for avgjørelse jf. plan og bygningsloven?»

I forbindelse med kommunestyremøte den 6. februar hadde ordfører innhentet en vurdering av disse spørsmålene fra juridisk direktør Helge Mogstad hos fylkesmannen. Som RBnett skrev 26. februar 2020: «Også Helge Mogstad, direktør for justisavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er enig i Dahls tolkning av lovverket. Mogstad har diskutert Raudsand-saken med Torgeir Dahl flere ganger.»

Det betyr at Mogstad har hatt en slik involvering i saken angående Raudsand at han er inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd til å besvare kontrollutvalgets spørsmål. Han har allerede tatt stilling i de aktuelle rettslige spørsmålene.

Det vil si at både Mogstad og hele juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal er inhabile til å behandle denne forespørselen fra Kontrollutvalget i Molde, siden forvaltningsloven § 6 tredje ledd sier «Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.» Rødt har tillit til at juristene hos fylkesmannen er klar over sin inhabilitet i saken og sender saken til juridisk avdeling i et annet fylkesmannsembete.