Vil Molde fortsette å forgifte fjorden?

Bilde: Bergmesterens høyteknologiske renseanlegg på Veidekkes område for rensing av mellomlagret masse

 • Molde kommune kan velge å stoppe utslipp av miljøgifter til fjorden utenfor Raudsand
 • Ved å godkjenne rammetillatelse for Deponi 2 vil det også legges tilrette for utslipp av miljøgifter til fjorden i generasjoner
 • Opprettelsen av Deponi 2 har ingen miljømessig sammenheng med opprydding av møllestøvdeponiet
 • Deponi 2 er uavhengig av møllestøvdeponiet i følge Miljødirektoratet
 • Tillatelse til Deponi 2 klargjør for deponi for uorganisk farlig avfall
 • Miljødirektoratet krever uansett avslutning av møllestøvdeponiet innen 31. oktober 2020

I egenrapporten for 2019 til Bergmesteren Raudsand om utslipp til fjorden kommer det frem store utslipp til fjorden:

Store utslipp til fjorden

I 2019 rapporterte Bergmesteren Raudsand følgende utslipp til fjorden:

 • 7 000 kg ammonium
 • 140 000 kg klorid
 • 2 000 kg fluorid
 • Tungmetaller som kobber, krom og sink slippes ut i fjorden
 • Utslipp av kvikksølv
 • Utslippene vil fortsette ved etablering av Deponi 2

Molde kommune har mulighet til å avslutte forurensningen til nordmørsfjorden. Eller de kan vedta videre forurensning i generasjoner.

Målingene er foretatt ved store nedbørsmengder

Fra overvåkningsrapport 2019

Alle målingene som er gjennomført er foretatt ved store nedbørsmengder. Hvorfor måles det ved store nedbørsmengder og er målingene da representativ?

Utslipp av kvikksølv

Det er målt utslipp av kvikksølv fra deponiene. Det er anslått et utslipp av 0,11 kg kvikksølv i 2019. I avslutningsplanen for møllestøvdeponiet som Miljødirektoratet har lagt til grunn er det ikke tatt høyde for kvikksølv i deponiet. Målingene i 2019 viser at det er farlig avfall i deponiene.

Kommunen vurderer at saken ikke har betydning for folkehelse, arbeidsmiljø og klimakonsekvenser

Fra saksframlegget for rammetillatelse til Deponi 2

I saksframlegget om deponi 2 uttaler kommunedirektøren at: «saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt følger av et slikt byggeprosjekt«. Det er IKKE vurdert tungmetaller og kvikksølv i deponiene planprosessen til reguleringsplanen. Heller ikke Miljødirektoratet har vurdert dette. Alle nabokommunene og fylkeskommunen er sterkt imot tillatelsen på grunn av konsekvensene av utslipp til fjorden.

Store miljøutslipp ved frakt av bunnaske

Frakt av bunnaske fra Nord-Europa og England vil gi store CO2-utslipp. Import og eksport av avfall er underlagt flere internasjonale avtaler. Den mest overordnede er Basel-konvensjonen, som er en FN-konvensjon. Et av konvensjonens hovedmål, er at eksport og import av farlig avfall skal minimeres. Et av hovedmålene er å sørge for at avfallet behandles hvor det oppstår.

Bunnasken som skal brukes i Deponi 2 vil fraktes over lange avstander. Ragn-Sells beskriver bunnaske som farlig avfall. Det nye regelverket for økotoksikologisk påvirkning (HP 14) vil muligens klassifisere Bunnaske som farlig avfall. Molde kommunes saksopplysning om at «saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt følger av et slikt byggeprosjekt» er unormalt!

Vil Molde kommune kreve opprydding i utslipp av miljøgifter til fjorden eller vil de tilrettelegge for utslipp i generasjoner?