Administrasjonen i Molde kommune feilinformerer

Molde kommune prøvde å «lure» gjennom et vedtak om deponi på Raudsand ved å flette inn ordet rammetillatelse i et dispensasjonsvedtak. Planutvalget (Teknisk, plan og næring) diskuterte ikke rammetillatelsen, men flere antok at vedtaket kun gjaldt en avkjøring. I en e-post fra kommunalsjefen opplyses det at det ikke er noen sak om Deponi 2 nå. Forsømmer kommunen å opplyse saken?

Politikerne i «Teknisk, plan og næring» oppdaget ikke at de skulle vedta rammetillatelse

I følge forvaltningsloven $ 17 skal kommunen «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes«. Videre i denne artikkelen følger noen opplysninger som viser at administrasjonen ikke gir tilfredsstillende informasjon.

Kommunalsjefen feilinformerer

Oppsiktsvekkende mail sendt fra kommunalsjefen til enhetsleder og leder i Teknisk, plan og næring.

I en e-post sendt fra kommunalsjefen til lederen i «Teknisk, plan og næring-utvalget», politisk sekreteriat og en enhetsleder opplyser kommunalsjefen: «Til opplysning, så har vi ingen sak som legges fram til behandling om deponi 2 nå». Det er en videresendt mail om klage på dispensasjon fra reguleringsplanen.

En kommunalsjef som ikke kjenner til hva saken handler om, og som sender feilaktig informasjon til politikere (utvalgsleder og politisk sekreteriat) er oppsiktsvekkende. Utvalgslederen gjennomførte møtet i teknisk uten å korrigere politikere som åpenbart ikke oppfattet at saken gjaldt rammetillatelsen til Deponi 2.

Gruppelederen i SP misoppfattet

Gruppelederen i SP med facebook-kommentar

Gruppelederen i SP skrev en kommentar samme dag som formannskapsmøtet vart avholdt. Gruppelederen jobber som prosjektleder i Statens Vegvesen og oppfattet ikke at søknaden gjaldt rammetillatelse til deponi. Vedkommende poengterer at han har lest søknaden flere ganger. Når gruppelederen i SP ikke oppfattet hva vedtaket innebar, viser det at saken ikke er godt opplyst.

Manglende informasjon ?

En MDG-politiker tok ordet i formannskapsmøtet og spurte kommunedirektøren om vedtaket inneholdt å deponere mere masse enn det som skulle ryddes opp.

  • Kommunedirektøren henviste videre til kommunalsjefen.
  • Kommunalsjefen henviste videre til enhetsleder byggesak.
  • Enhetslederen henviste videre til saksbehandler.
  • Saksbehandler bekreftet innstillingen om å gi tillatelse til et stort deponi.
Rannveig Hana (MDG) med spørsmål til kommunedirektøren

Saksbehandleren bekreftet at saken var å deponere mere masse enn det som skulle ryddes opp.

Administrasjonen skal opplyse saken. En politiker i formannskapet oppfattet at saken omhandlet mer enn en avkjørsel. Er det et bevisst forsøk å desinformere politikerne å bake inn en rammetillatelse i et dispensasjonsvedtak?

Molde kommune vil gi tillatelse til leietakeren

Miljødirektoratet forutsetter en avtale med grunneier om tillatelse til deponi. Molde kommune vil gi tillatelse til leietaker

Molde kommune legger ikke frem avtale om grunneieren tillater at området disponeres til deponi. BMR eier under halvparten av møllestøvdeponiet. Det samme gjelder Deponi 2. Det er kommunens plikt å forholde seg til grunneieren. Miljødirektoratet påpeker at en avtale er en forutsetning. Har kommunen oversikt over eierforholdene?

Søknad om dispensasjon for avkjøring har feil bruksnummer

Rød ring viser hvor avkjøringen ligger. Avkjøringen ligger på bruksnummer 48. Dette bruksnummeret er ikke omtalt i saksframlegget eller søknaden. Bruksnummer 48 er merket med gul farge.

I søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen er ikke riktig bruksnummer angitt. Både Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen har ikke oppfattet at avkjøringen ligger på bruksnummer 48. Det er ikke uttale fra grunneier i saken. Miljødirektoratet påpeker at en avtale med grunneier er en forutsetning for tillatelse til deponi. Kjenner ikke utbygger og kommunen til riktig bruksnummer?

Nabovarslet viser til bruksnummer 50 og 81. Riktig bruksnummer er 48.

Hvor mange flere opplysninger er feil og hvor mye informasjon er ikke opplyst fra kommunen til politikerne ?