Tilgang til miljøinformasjon og allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser

Klima- og miljødepartementets skal rapportere om norsk gjennomføring av Århus-konvensjonen. I deponi-saken på Raudsand er det utfordringer med tilgang på miljøinformasjon. Deltagelse for allmenheten i beslutningene forhindres og treneres. Tilgang til miljøinformasjon vil fremme et miljø som sikrer helse og trivsel og en bærekraftig utvikling.

I forbindelse med Raudsand-saken har mange forsøkt å få miljøinformasjon om hvilken miljøforurensning som finnes i:

  • Deponi 1
  • Møllestøvdeponiet/Deponi 2
  • Deponi 3
  • Gruvene brukt som deponi
  • Sjaktene brukt som deponi for avfall
  • Forurensning i sjøbunnen utenfor Raudsand

Miljøinformasjon finnes, men blir sannsynligvis hemmeligholdt. Det er f.eks svært mangelfulle registreringer i Miljødirektoratets database om grunnforurensning. Manglene er anmeldt av Miljøvernforbundet. Database finnes her: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte 200 – 300 motstandere av Raudsand-deponi i juni 2019.

Formålet med Århus-konvensjonen er å gi allmennheten tilgang til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving i miljøsaker. På denne måten kan allmennheten bidra til å fremme et miljø som sikrer helse og trivsel og en bærekraftig utvikling.

Konvensjonen stiller konkrete krav til hvordan disse rettighetene skal sikres. Dette gjøres gjennom blant annet krav til det offentliges saksbehandling, krav om at offentlige myndigheter har og formidler oversiktsinformasjon på miljøområdet, og gjennom rett til å komme med innspill knyttet til konkrete aktiviteter og utforming av regelverk, planer og programmer.

Konvensjonen oppfordrer landene til å innføre ordninger som vil medføre en bedre informasjon til allmennheten om miljøvirkninger av virksomhet.

Klima- og miljødepartementets utkast om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen er på høring med frist 30. september 2020.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rapportering-om-norsk-gjennomforing-av-arhuskonvensjonen-om-tilgang-til-miljoinformasjon-allmennhetens-deltakelse-i-beslutningsprosesser-og-adgang-til-klage-og-domstolsproving-pa-miljoomradet/id2715104