Søknad om dispensasjon for avkjøring har feil bruksnummer

Rød ring viser hvor avkjøringen ligger. Avkjøringen ligger på bruksnummer 48. Dette bruksnummeret er ikke omtalt i saksframlegget eller søknaden. Bruksnummer 48 er merket med gul farge.

I søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen er ikke riktig bruksnummer angitt. Både Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen har ikke oppfattet at avkjøringen ligger på bruksnummer 48. Det er ikke uttale fra grunneier i saken.

Nabovarslet viser til bruksnummer 50 og 81. Riktig bruksnummer er 48.

Kjenner ikke utbygger og kommunen til riktig bruksnummer?

I tilsvarende saker er saken sendt tilbake til utbygger for ny behandling. Kan Veidekke gi feilaktige opplysninger i en omdiskutert utbygning og ikke følge plan og bygningsloven?