Deponering av masse uten tillatelse

Veidekke har lagret store mengder forurenset masse på fjellet i Raudsand. Området kalles Bergmesteren og det er søkt om tillatelse til deponi. Området eies av Bergmesteren Raudsand og staten. Veidekke er en stor aktør på eiendommene. Det er nesten 30 000 tonn med forurenset masse som er lagret. Massene ligger utsatt for vær og vind med fri avrenning til fjorden.

Publisert 17. juli 2020

Uten godkjent tillatelse

De forurensede massene vart tilført området uten tillatelse fra Miljødirektoratet. Direktoratet satte som krav for sin tillatelse at reguleringsplanen var godkjent. Avfallet var først lagret på kaiområdet og målinger av avløpsvannet viser i følge Miljødirektoratet overskridelser av miljøkvalitetsstandarden. Massene er lagret på Raudsand i snart to år uten at de er lagt på godkjent deponi.

Avfallsmassene er idag lagt ut på et område uten overdekking og med fri avrenning til Sunndalsfjorden. Det er målt utslipp av flere miljøfarlige stoff i avløpsvann fra massene når de var lagret på kaiområdet. De miljøfarlige stoffene er: Bly, Krom, Arsen, Kadmium og Kopper.

29 800 tonn forurenset masse

Massene er ankommet med 12 båtlaster. Den første av 12 båtlaster kom den 14. oktober 2018. I perioden 3. oktober 2019 til 21. november 2019 vart massene fraktet opp på fjellet. Tilsammen 1400 lass på 17 forskjellige dager, i snitt 83 turer hver dag.  Tilsammen 29 803 tonn med forurenset masse. På dette tidspunkt var ikke reguleringsplanen gyldig og kommunen hadde ikke gitt tillatelse.

Massene er tydelig påvirket av nedbør. De forurensede massene ligger utsatt for vær og vind. Bildet er tatt 10. juli 2020

Overskridelser av miljøkvalitetsstandarden

Tre vannanalyser av sigevann fra avfallsmassene påviser at massene er forurenset. I en rapport etter mellomlagringen av massene på kaia beskriver Miljødirektoratet at det er overskridelser av miljøkvalitetsstandarden i avløpsvannet for enkelte komponenter. Miljødirektoratet legger til grunn at massene har ligget kort tid på stedet. Etter dette er massene flyttet videre opp på fjellet og har avrenning til fjorden.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/07/miljomessige-overskridelser/

Veidekke stoppet arbeidet, truer for å få tillatelse

Veidekke stoppet arbeidet med tildekking av møllestøvdeponiet, og bruker forurensningen som trussel for å få tillatelse til flere deponi. Det er utført mye arbeid i forbindelse med tildekking av møllestøvdeponiet. Siden Molde kommune ikke ville gi tillatelse til Deponi 2 stoppet Veidekke arbeidet. De forurensede massene som er tenkt brukt i arbeidet med tildekking ligger nå åpent for vær og vind. Utbygger vil ikke fortsette før de får nødvendige tillatelser for videre deponering av forurensede masser.

Artikkel om ulovlig bygging av deponi:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Massene var lovlig lagret på kaiområdet. Siden tillatelsen til lagringen gikk ut flyttet Veidekke massene opp på fjellet. Hvorfor ikke massene ble fraktet på fjellet med en gang er et spørsmål som det ikke finnes et godt svar på.

%d bloggere liker dette: