PCB og dioksiner i sjøsedimenter

Bildet viser forurenset sjøbunn utenfor Raudsand

Høye verdier av metaller (kobber, sink, krom) og store mengder aluminiumspartikler, samt PCB og dioksiner er kartlagt i sjøsedimenter i fjorden utenfor Raudsand (COWI januar 2020).

Forurensning og historie

Informasjonen er hentet fra en tilstandsrapport fase 2 for Real Alloy utarbeidet av COWI i januar 2020:

Området på Raudsand har hatt en lang industriell historie. Området ble etablert og drevet av Rødsand Gruber AS i perioden 1910-1982. I perioden 1989 til 2002 ble det drevet et gjenvinningsanlegg for saltslagg på området. Bedriften ble i 2002 dømt for grov miljøkriminalitet, som inkluderte ulovlig deponering av aluminiumsavfall i nærområdet og også anklager om utslipp av urenset prosessavløpsvann og saltslagg til fjorden. Etter 2002 har området vært
benyttet til samme type virksomhet som det Real Alloy har drevet etter 2007.

Det antas at gruvegrus og andre produksjonsrester kan ha vært benyttet i forbindelse med utfylling og planering av området. Også bygningsmasse og historiske oljetanker kan ha medført forurensning til grunnen.

Kartlegging av sjøsedimenter i fjorden utenfor Raudsand har indikert en betydelig påvirkning fra landarealene. Høye verdier av metaller (kobber, sink, krom) og store mengder aluminiumspartikler, samt PCB og dioksiner, stammer primært fra virksomhetenes utslipp, og er trolig også relatert til avrenning og direkte deponering.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/07/20200129-tilstandsrapport-for-grunn-og-grunnvann-real-alloy-raudsand.pdf

COWI er en nordeuropeisk rådgivervirksomhet med 6300 ansatte. I Norge er de en foretrukket klimarådgiver.

Utslipp fra deponiene

Utslippene fra Deponi 2 og Møllestøvdeponiet skal føres i rør til området hvor sjøsedimentene er forurenset. Å tilføre ny forurensning til et område som allerede er sterkt forurenset er svært uvanlig.

Dioksin

Dioksin er giftig for mennesker. Giften fører over lang tids eksponering til økt risiko for kreft, reproduksjonsforstyrrelser, nedsettelse av immunforsvaret, nevrotoksiske effekter og «hormonvirkninger». https://no.wikipedia.org/wiki/Dioksin

PCB

PCB bedømmes som en av verdens farligste miljøgifter. PCB er akutt giftig for marine organismer. PCB kan resultere i svekket immunforsvar hos mennesker, skade nervesystemet, forårsake leverkreft, skade forplantningsevnen på fosteret samt ha en negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling. https://no.wikipedia.org/wiki/Polyklorerte_bifenyler

Oppdatert: Gruva vart lagt ned i 1982, i COWI-rapporten står det feilaktig 1972.

%d bloggere liker dette: