Manglende sikring av deponi

Daglig leder og eier i Bergmesteren Raudsand påstår feilaktig i Romsdals Budstikke at deponiområdet er inngjerdet og merket med «Adgang forbudt». Området var ikke inngjerdet og sikret da Nei til Giftdeponi var på fjelltur til deponiområdet. Ingen skilt var leselige.

Forsidebilde: Manglende sikring av området. Gjerde er fjernet og har ligget som på bildet i flere år. Et plastgjerde lå flatt over veien. Bildet er tatt 10. juli 2020

Manglende sikring

Daglig leder og eier av Bergmesteren Raudsand uttaler til Romsdals Budstikke 20. juli 2020: Området er inngjerda, og merka med «Adgang forbudt». Dette stemmer ikke med virkeligheten.

Bildet viser hvordan tidligere gjerde er fjernet. Gjerdet må være fjernet fra området for flere år siden. Nei til Giftdeponi passerte ingen sperringer. Ingen advarsler med «Adgang forbudt» var synlige. Kun et plastgjerde som lå flatt på bakken.

Fra Romsdals Budstikke 20. juni 2020. Kun deler av området er inngjerdet.

Manglende sikring var også omtalt i artikkelen som førte til Bergmesteren Raudsands reaksjon: https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Jakttårn

Det som kan minne om et varselskilt var satt opp inne på inngjerdet område. Teksten var uleselig. Skiltet var på samme tre som et jakttårn.

På en plass var det et sannsynlig skilt med en advarsel. Skiltet var gammelt og teksten var uleselig. I samme område var det satt opp et jakttårn. Jakttårnet er på eiendommen tilhørende Staten hvor Veidekke er leietaker.

Ulovlig fjerning av myr ?

På områder som er regulert til skogbruk i nylig vedtatt reguleringsplan var det fjernet store områder med myr. Det er sannsynligvis ulovlig å fjerne myr fra områder som er regulert til skogbruk i et LNF område.

Norske myrer lagrer minst 950 millioner tonn karbon, tilsvarende ca 3500 millioner tonn CO2 eller Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

Området er regulert til Landbruk, natur og friluftsformål og skogbruk i nylig vedtatt reguleringsplan. Fjerning av myr fra dette området er sannsynligvis ulovlig. Det er flere steder på området hvor myr er fjernet.

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/vatmark/id2339659/

Allemannsretten

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Dette gjelder også på områdene ved deponiet. Nei til Giftdeponi var omlag 100 meter inn på Bergmesteren Raudsand sin eiendom og kun på delen av eiendommen som kan karakteriseres som utmark.

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/allemannsretten/

Nei til Giftdeponi anbefaler Bergmesteren Raudsand å forholde seg til sannhet.

%d bloggere liker dette: