Veien videre for Raudsand

Å legge frem feilaktige fremstillinger av det rettslige rammeverket med den konsekvens at en sak ikke kommer på sakskartet er et overtramp av de demokratiske spillereglene. Vi venter på at ordføreren setter saken om å oppheve reguleringsplanen på sakskartet i neste kommunestyremøte med et forslag om å starte prosess for ny reguleringsplan for Raudsand.

Leserbrev av Rødts kommunestyregruppe

Morten Walløe Tvedt og Ivar Aasgaard Rødsand

Det har de siste ukene foregått et ordskifte mellom ordfører Torgeir Dahl og kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen angående den pågående politiske behandlingen av reguleringsplanen på Raudsand. Dette er en stor og komplisert sak, og ordskiftet har vært og er røft. Vi i Rødt ønsker å påpeke noen av momentene som har kommet opp i saken og i den politiske behandlingen gjennom vinteren, våren og sommeren.

Rødt vil gi ordføreren rett i at det er viktig at kommunestyret fatter lovlige vedtak. Nettopp derfor kom Rødt med et eget forslag i kommunestyret den 18. juni som ville holdt vann juridisk.

Det er ordfører som skal legge til rette for at lovlige forslag med flertall i kommunestyret, blir fattet. Her kunne, og burde, ordføreren ha gjort mer ved møtet 19. desember, 6. februar og 18. juni. Da kunne kommunestyret ha samlet seg om et lovlig vedtak uten at enkeltpersoner måtte gå gjennom et til dels stygt ordskifte i media.

Dessverre skriver avviket fra en demokratisk prosess seg inn en rekke hendelser som Rødt har påpekt helt siden i vinter. Rødt klaget behandlingen av reguleringsplanen for Raudsand inn for kontrollutvalget. Foruten selv å behandle saken, sendte kontrollutvalget flere av våre spørsmål til juridisk avdeling hos Fylkesmannen.

Rødt etterspør nå en tilbakemelding fra ordfører Torgeir Dahl angående brudd på reglene i forvaltningsloven og kommuneloven, som feilinformerte kommunestyrerepresentanter i behandlingen av reguleringsplanen for Raudsand 19. desember og forut for møtet 6. februar. Konsekvensene av usikkerheten han skapte og manglende veiledning fra ordføreren gjorde at saken ikke kom på dagsorden til kommunestyremøtet den 6. februar. Ordføreren har gjort feil som har påvirket det at reguleringsplanen for Raudsand ble stadfestet av departementet.

Kontrollutvalget skrev i sitt vedtak:

«Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.»

I et av innleggende til ordføreren stoppet han der i sitatet. Det er bra ordføreren innhentet råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse. Problemet er at noen av disse rådene ordfører fikk var basert på feilaktig tolkning av jusen.

Vedtaket fra Kontrollutvalget også sier at:

«Det er viktig at informasjons og veiledningsplikten overfor kommunestyrerepresentanter sikres. I dette tilfellet har representanten til tross for gjentatte henvendelser, etter kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret veiledning. Selv om det lett kan oppstå misforståelser i en slik dialog, påligger det ordføreren en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.»

I det andre punktet fra kontrollutvalget slås det fast at ordfører Dahl brøt forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt. Denne loven er slik at hver gang ordføreren gir feil eller manglende veiledning, er det ett lovbrudd. Rødt har i sin klage til kontrollutvalget vist til en serie slike feil. Kontrollutvalget var enstemmig i sin kritikk av ordføreren. Manglene i veiledningen gjordet at ordføreren bidro til at en sak, hvor hans parti har en klar interesse, ikke kom på sakskartet. Ordføreren brukte feil fremstilling av jusen slik at saken feilaktig ikke kom på dagsorden. Den tverrpolitiske gruppa som stilte forslaget hadde en lovfesta rett til å få saken votert over på møtet den 6. februar. Dette underbygges av juridisk direktør hos Fylkesmannen, Helge Mogstad, i brev av 9. juni 2020 til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget bad fylkesmannen om en vurdering av to av de rettslige feilene som ordfører Dahl bygget på for å unngå at saken kom på dagsorden for møtet den 6. februar.

For det første informerte ordføreren om at kommunestyremedlemmer ikke kunne legge fram saksdokumenter. Det er feil, som vi i Rødt opplyste om i februar. Juridisk direktør Mogstad fikk dette spørsmålet: «1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir?»

Det viktige i svaret fra juridisk direktør hos fylkesmannen er følgende:

«Fylkesmannen kan likevel ikke se at § 11-3 er til hinder for at en kommunestyrerepresentant kan legge frem dokumenter i en sak. Utgangspunktet må imidlertid være at slike dokumenter da blir en del av saksutredningen for øvrig som forestås av kommunedirektøren, og at sakspapirene i sin helhet følger innkallingen, jf. det som fremgår ovenfor om at møteleder eller en tredel av medlemmene kan motsette seg realitetsbehandling dersom dette ikke er gjort. Bestemmelsen i § 11-3, 5. ledd gir likevel bare en adgang til å motsette seg at det blir fattet vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, eller der (alle) saksdokumentene ikke har fulgt innkallingen. Dersom denne adgangen ikke blir benyttet, åpner således bestemmelsen for at organet kan realitetsbehandle og fatte vedtak i saken. Det vil i siste omgang være organet selv som avgjør om en sak er tilstrekkelig utredet til å kunne avgjøres i det aktuelle møtet.»

Ordføreren framstilte det slik at det ikke var mulig for en representant å legge frem sakspapirer. Gruppa som fremma saken la ved kommunens egne sakspapirer, både fra den gangen saken var oppe i gamle Nesset, og dokumenter som var kommet frem etter vedtaket fattet i gamle Nesset kommune. Dermed var saken fulgt opp med grundige sakspapirer som allerede hadde tjent som grunnlag for en reguleringsplan. I brevet fra kommuneadvokaten som ordføreren bygget på, er jusen på dette punktet feil framstilt når det sammenlignes med det Mogstad hos fylkesmannen konkluderte.

Det andre spørsmålet til Fylkesmannen var «Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak jf. kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd?» Konklusjonen på dette spørsmålet er, som Rødt hevdet under møtet den 6. februar, og Mogstad konkluderer med: «Det kan heller ikke ses at det at det blir lagt frem saksdokumenter fra en representant i seg selv vil medføre inhabilitet». Dette står i kontrast til det som kommuneadvokaten la frem til møtet 6. februar.

Å legge frem feilaktige fremstillinger av det rettslige rammeverket med den konsekvens at en sak ikke kommer på sakskartet er et overtramp av de demokratiske spillereglene. Vi venter på at ordføreren setter saken om å oppheve reguleringsplanen på sakskartet i neste kommunestyremøte med et forslag om å starte prosess for ny reguleringsplan for Raudsand. Da vil Molde kommunestyre få diskutere hvordan vi kan skape industriarbeidsplasser på Raudsand. Samtidig som området ikke blir deponi for farlig avfall for Nord-Europa eller en fylling for avfall fra anleggsarbeider i hele Norge som legges i de åpne deponiene i fjellet. At ting har trukket ut i så lang ting er ikke ideelt for verken befolkningen på Raudsand, tiltakshaver på Raudsand, Molde kommune eller deponimotstanderne. En ting hele kommunestyret er enige om, opprydning på Raudsand må skje – og industri både kan og bør bygges på lokaliteten.