Arbeiderpartiet klart mot deponi

Årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti fattet lørdag 29. august 2020 vedtak om å si nei til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand og å si nei til deponi for farlig uorganisk avfall.

Molde AP fremmet forslaget om nei til deponi som fylkesårsmøtet vedtok lørdag 29. august 2020. Foto Molde Arbeiderparti – Facebook.

Det var Molde Arbeiderparti som framsatte forslaget som fylkesårsmøtet vedtok. Vedtaket var tilnærmet enstemmig, kun 3 stemte mot.

Vedtaket:

Møre og Romsdal Arbeiderparti sier nei til deponi for uorganisk farlig avfall og reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS som legger til rette for dette på Raudsand i Molde Kommune.

Begrunnelse:

I fjellhaller under havnivå vil det bli lagret kvikksølv og andre giftige stoffer til evig tid. Disse stoffene vil følge vannets uforutsigbare strømninger med fare for å ende opp i grunnvannet vårt. Det planlegges enorme deponier over disse fjellhallene. Der ligger store mengder avfall fra tidligere virksomheter som nå tildekkes og det skal fylles over med avfall som bunnaske. Det er ikke 100% kartlagt hva som befinner seg der fra før, og da uklart hvilke reaksjoner det kan få med avfallet som plasseres oppå. Det ene deponiet er pr i dag tildekket og har rør som stikker opp pga gassdannelse. Det planlegges en enorm utfylling i sjøen pga. utbygging av dypvannskai. 170 meter dyp utfylling. Iflg. Vannregionsmyndighetene er fjordbassenget utenfor Raudsand pr. i dag sterkt forurenset, og en utfylling i sjø vil medføre oppvirvling av eksisterende forurensede sedimenter. Det er også fare for undersjøisk ras- med påfølgende tsunami. Det foreligger ingen vurderinger på hvordan det uorganiske farlige avfallet kan påvirke folks helse. Omdømmetap for reiseliv, jordbruk og havbruksnæringene. Sjømat Norge sier i høringsutalelse: produksjon i fjorden leverer startmaterialet til ca 50% av den norske lakseproduksjonen – stort potensiale for marin matproduksjon – dette settes i spill ved eventuell etablering av deponi.

%d bloggere liker dette: