Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det

Ordfører Torgeir Dahl (H) mener vedtaket Molde kommunestyre gjorde i saken om deponi 2 på Raudsand er ulovlig. Han hevder at forslagsstiller Bjørn Jacobsen visste at forslaget han fremmet, var ulovlig.

I et leserinnlegg stiller ordfører Torgeir Dahl (H) spørsmål om norsk lov gjelder for Molde SV. I innlegget tar ordføreren spesielt for seg SVs kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsens rolle i deponisaken på Raudsand. Dahl mener Jacobsen fremmet et ulovlig forslag for kommunestyret den 18. juni.

Svarer ikke på om vedtaket er ulovlig eller ikke

– Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det, sier Torgeir Dahl.

Leserbrev fra Ordfører Dahl

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/06/%E2%80%93-Ja-det-er-en-alvorlig-anklage-men-jeg-mener-jeg-har-god-bakgrunn-for-det-22427781.ece

Gjelder norsk lov for Molde SV?

Skrevet av Torgeir Dahl, ordfører i Molde

Bjørn Jacobsen fra SV har i flere leserinnlegg kommet med sterke, personlige angrep på meg som ordfører. Det kan – og skal – jeg selvsagt leve med, men angrepene har en form og et innhold som er ganske forvirrende og heller ikke faktabasert.

Kommuneloven og Molde kommunes reglement stiller klare krav til ordføreren. Som ordfører skal jeg «sørge for at de saker som legges fram for kommunestyret, er forberedt politisk på forsvarlig måte og i samsvar med de regler, lover, reglement og andre bindende bestemmelser gir.»

Samtidig er ordfører kommunens rettslige representant og dermed juridisk ansvarlig for kommunestyrets vedtak. Når det er tvil om kommunestyret har fattet lovlige vedtak, er det ordførers rett og plikt å gi kommunestyret en mulighet til å vurdere vedtaket og eventuelt fatte et nytt vedtak som står seg i forhold til norsk lov. Det handler om innbyggernes og næringslivets rettssikkerhet.

Bjørn Jacobsen mener åpenbart at han og kommunen kan se bort fra norsk lov. Gjennom det han selv kaller et legalitetsspørsmål til Miljødirektoratet fikk han tydelig svar om at Molde kommune ikke er forurensningsmyndighet for deponier. Likevel velger han å fremme det han vet er et ulovlig forslag for kommunestyret den 18. juni.

Bjørn Jacobsen har valgt å hemmeligholde dette svaret fra Miljødirektoratet, og jeg er ikke kjent med om han har informert sine partikolleger og samarbeidspartier om at dette ville være et ulovlig vedtak, men det kan sikkert disse selv svare på.

Deponisaken er en krevende sak for kommunestyret, både fordi saken er omfattende, og ikke minst fordi konfliktnivået er høyt. Det Bjørn Jacobsen gjorde i denne saken utfordrer den nødvendige tilliten vi politikere må ha til hverandre. I verste fall utfordrer det den tilliten vi må ha hos innbyggere og tiltakshavere.

Jeg har ambisjoner om at Molde skal være en forutsigbar og ryddig tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Når Bjørn Jacobsen åpenbart velger å se bort fra norsk lov og vanlige forvaltningsregler, mener jeg det er viktig å varsle.

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/06/Gjelder-norsk-lov-for-Molde-SV-22429024.ece