Tillatelse til farlig avfall

400 000 tonn bunnaske årlig til Raudsand. Ordinært eller farlig avfall. Mengden tilsvarer 100 båtanløp på Raudsand. En stor del fra England og resten av Europa. Godkjent av Miljødirektoratet – gir Molde kommune tillatelse?

Reguleringsplan

Deponiplanene på Raudsand består av mange element. Dagens reguleringsplan gir utrolig mange muligheter for Veidekke. Kommunen har få muligheter til å bestemme hva som skjer på Raudsand uten å forandre reguleringsplanen. Hvis kommunen ønsker en kontroll må kommunen ta opp reguleringsplanen til behandling.

Bunnaske og farlig avfall

Utbygger med sine våpendragere selger inn at saken nå gjelder vedtak om ordinært avfall. Dette er feil. Utbygger har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Miljødirektoratets tillatelse fra 30. august 2019.

Enorme mengder

Det er enorme mengder det er snakk om. Bare når det gjelder tillatelsen til bunnaske gir denne en mulighet på inntil 400 000 tonn per år eller 2 000 tonn per dag. Det er antagelig ikke gjennomførbart å frakte massene opp i fjelldeponiene på vinteren så mye av arbeidet må gjennomføres sommer og høst. Hvis en antar at en båtlast kan ta 4 000 tonn gir det 100 båtlaster årlig.

Bunnaske

Bunnaske er tidligere karakterisert som ordinært avfall. Nye retningslinjer fra EU viser til at bunnaske må vurderes som miljøskadelig (HP 14). Mye av bunnasken vil muligens karakteriseres som farlig avfall. Bunnaske er askerester som samles opp fra bunnen av brennkammeret til forbrenningsanlegget. Hvorvidt bunnaske er farlig avfall eller ikke, vil avhenge av hva som er forbrent i forbrenningsanlegget

Transport med båt

Bunnasken må transporteres med båt til Raudsand med tilhørende miljøutslipp. Denne transporten bryter med prinsippet om at avfallet skal behandles i nærheten av hvor avfallet oppstår. Bare for bunnaske vil det være et stort antall båtanløp. Det er ikke kjent returfrakt fra Raudsand og båtene vil dermed gå tomme.

Bingsa i Ålesund

Mye av avfallet i Møre og Romsdal håndteres på forbrenningsanlegget i Bingsa i Ålesund. Bingsa håndterer 20 000 tonn bunnaske årlig og håndterer bunnasken lokalt.

Internasjonalt

For å få tilgang til bunnaske vil utbygger hente inn aske fra Europa. I følge et intervju i Romsdals Budstikke 15. september 2018 vil det være aktuelt å ta imot bunnaske fra hvilket som helst av 2 900 anlegg som produserer bunnaske i Europa.

Tidligere artikler om bunnaske:

https://neitilgiftdeponi.com/2018/08/31/hemmelig-soknad-om-mobilt-gjenvinningsanlegg-for-aske/

https://neitilgiftdeponi.com/2019/09/24/bunnaske-skal-transporteres-over-lange-avstander-miljodirektoratet-mener-det-ikke-medforer-unodvendig-transport/

https://neitilgiftdeponi.com/2018/09/15/vil-gjere-butikk-pa-avfall-fra-europa/

Bildet er fra anlegget til Bingsa i Ålesund

Tillatelse fra Miljødirektoratet 30. august 2019:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20190830-miljodirektoratet-bunnaske-tillatelse.pdf