Nytt forslag – ingen gjenvinning

I et intervju med Romsdals Budstikke 15. september 2020 kommer Bergmesteren Raudsand med nye opplysninger. Firmaet vil ikke ta imot flygeaske og et resultat er at hele gjenvinningsanlegget (Halosep) faller bort.

Ingen gjenvinning

Bergmesteren Raudsand opplyser i intervjuet at det fortsatt vil være et primæranlegg for farlig avfall fra norsk og internasjonal industri. Det farlige avfallet vil ikke gjenvinnes, men vil lagres i fjellhaller. Dette er uorganisk farlig avfall og giftdeponi er fortsatt en dekkende betegnelse.

Fortsatt deponering av gift i fjellhaller

De nye planene fortsetter med å deponere det giftige avfallet i fjellhaller. Forskjellen nå er at avfallet som vil lagres til evig tid i fjellhallene vil være forholdsvis giftigere.

Vil trekke seg ut hvis de ikke får alle tillatelser

Utbygger vil trekke seg ut hvis de kun får tillatelse til «Deponi 2». I intervjuet uttaler de at manglende tillatelser vil føre til at det ikke forsvarer investeringene. Nei til Giftdeponi antar at utbygger dermed krever tillatelse til å lagre giftig avfall i fjellhaller, hvis ikke trekker de seg ut.

Transport på vei

Utbygger opplyser i intervjuet at kaianlegget utgår. Når kaianlegget utgår vil mange av forutsetningene av transport sjøveien falle bort og en større andel vil transporteres på vei. Det vil også være mange flere båtanløp siden anlegget ikke kan ta imot større båter.

Feil i ROS-analysen

ROS-analysen til reguleringplanen baserer seg på flygeaske og syre. Når dette faller bort kan det kreves ny ROS-analyse. Sammen med en mindre kai faller mye av forutsetningene i reguleringsplanen bort.

Kommunen må vedta et midlertidig forbud inntil de nye planene kan behandles.