Mangler utredning – gir kommunen ansvaret

Bildet fra deponi 2 viser området hvor fjellet er sprengt bort. Dette byggetiltaket har ikke kommunen gitt tillatelse til.

Bergmesteren Raudsand (BMR) gir kommunen ansvaret for å ikke overholde frist for å dekke til møllestøvsekkene. Her skyver utbygger (BMR) ansvaret over på kommunen. Årsaken til at kommunen ikke kan gi tillatelse er at utbygger (BMR) ikke har oppfylt krav i reguleringsplanen.

For å få tillatelse til å starte arbeidet skal utbygger (BMR) påse at rekkefølgekravene er oppfylt. Kommunen kan ikke gi tillatelse til oppstart av deponiet før det aktuelle kravet er godkjent av kommunen. Utbygger har ennå ikke lagt frem dokumentasjon som kreves i rekkefølgekravet.

Rekkefølgekrav

Det er et rekkefølgekrav i reguleringsplanen som utbygger ikke har fått utredet. Rekkefølgekravet er en sentral bestemmelse for å beskytte miljøet og virkningene på fjorden. Rekkefølgekravet sier følgende: «Før nye tiltak …. igangsettes skal effekten for vannforekomsten dokumenteres med undersøkelser av vannsøylen, strømningsforhold og forventet utslipp …«. For å oppfylle rekkefølgekravet MÅ utbygger legge frem for kommunen disse undersøkelsene. Utbygger har ikke gjennomført undersøkelsene og følgelig har ikke kommunen noen mulighet til å gi tillatelse før kravet er gjennomført. Alt ansvaret ligger på utbygger.

Fra planbestemmelsene

Ansvaret for manglende tillatelse

Miljødirektoratet skriver i henvendelsen til kommunen den 8. september 2020: «Miljødirektoratet ser alvorlig på at det nå ser ut til å bli ytterligere forsinkelser i arbeidet med å dekke til møllestøvsekkene. Samtidig ser vi at det er vanskelig for Bergmesteren Raudsand å gjennomføre tiltaket når de ikke har nødvendige tillatelser fra kommunen». Utbygger har ikke opplyst om rekkefølgekravet til Miljødirektoratet. Det er utbyggers ansvar å sørge for nødvendige dokumentasjon for å oppfylle rekkefølgekravet. Hvis ikke må utbygger søke om dispensasjon. Miljødirektoratet ser ikke ut til å verne miljøet når de ser bort i fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen.

Ulovlig byggestart deponiet

Nei til Giftdeponi har tidligere dokumentert byggestart av deponiet. Det er foretatt betydelige terrengforandringer med utsprenging av fjellskråninger. Kommunen har ikke gitt denne tillatelsen og tiltaket er igangsatt ulovlig. Det er også tilført nesten 30 000 tonn avfallsmasser til deponiet uten godkjent tillatelse fra kommunen.

Vil Miljødirektoratet gi en fristutsettelse for tildekking av møllestøvsekkene på grunn av manglende dokumentasjon fra utbygger? Miljødirektoratet ser alvorlig på ytterligere forsinkelser i arbeidet med å dekke til møllestøvsekkene, og det er utbyggers ansvar å sørge for denne dokumentasjonen. Dette har utbygger (BMR) neglisjert. Overskridelse av fristen er Bergmesteren Raudsands ansvar.

Dokumentasjon

Utbygger søker Miljødirektoratet om forlenget frist den 26. august 2020: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/08/20200826-soknad-om-forlenget-frist.pdf

I et brev den 8. september 2020 ber Miljødirektoratet om tilbakemelding fra kommunen om utsettelse av tildekkingsfristen: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200908-deponi-2-brev-fra-miljodirektoratet.pdf

Ulovlig bygging av deponi: https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Deponering av masse uten tillatelse: https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

%d bloggere liker dette: