Molde kommune med feil i saksbehandling av tillatelse

Molde kommune forandret søknaden om tillatelse til Deponi 2 på Raudsand til rammetillatelse. Kommunen kan ikke fritt forandre søknadsform. Kommunens fremgangsmåte er sannsynligvis en saksbehandlingsfeil som fører til et feil vedtak. Kommunen trenerer utlevering av dokumenter som kan opplyse saken.

Veidekke sendte inn søknad på vegne av Bergmesteren Raudsand om tillatelse til Deponi 2 den 9. desember 2019. Søknaden var «Ett-trinns søknadsbehandling».
I henhold til Ot. prp. 45 kan ikke kommunen ensidig endre sakstype uten å ta det opp med søker om det ønskes rammetillatelse.
Veidekke sendte et notat til kommunen den 11. juni 2020 hvor Veidekke henviser til at vedtaket er ulovlig. Her henvises det til «Byggetillatelse i ett-trinn»,
Veidekke/Bergmesteren Raudsand sender søknad til Miljødirektoratet den 26. august 2020 og viser fortsatt til søknad i ett-trinn.

Administrasjonen forandret søknad om Deponi 2 fra «Søknad om byggetillstelse i Ett-trinn» til «Rammetillatelse». Det er ikke opplyst i saken om det er tatt opp med søker å forandre søknadstype. Søker fortsetter å bruke andre opplysninger om søknadstype enn hva kommunen bruker.

Ved å forandre søknadsform unngår kommunen å legge frem hvilke miljøkonsekvenser utslippene får. Utbygger har ikke lagt frem nødvendige utredninger. Ved normal saksbehandling måtte kommunen nekte å behandle saken og utbygger skulle søkt på nytt.

Kommunen svarer ikke på innsynsforespørsel

Nei til Giftdeponi sendte innsynskrav på journalførte dokumenter men har ikke fått svar. Kommen er pålagt å svare innen 1-3 dager, men som mange andre ganger trenerer kommunen å svare.

Saksbehandlingen i kommunen er sannsynligvis feil og fører til et feilaktig vedtak.