Kommunaldirektøren vil ikke la kommunestyret behandle byggesøknad om deponi

Kommunedirektøren i Molde vil ikke gi kommunestyret muligheten til å behandle dispensasjon fra reguleringsplanen og byggetillatelse for deponi på Raudsand. Kommunestyret vedtok i mai 2020 at alle saker om temaet skulle behandles av kommunestyret. Planutvalget vedtok i november 2020 byggetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplanen. Utvalget ville ikke legge frem vedtaket for kommunestyret. Vedtaket om byggetillatelse sammen med å ikke la kommunestyret behandle saken er sendt til lovlighetskontroll. Statsforvalteren (Fylkesmannen) skal avgjøre om vedtaket er riktig.

Bildet er fra et møte i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø.

Lovlighetskontroll

Representanter fra AP, MDG, FRP og SV har bedt om lovlighetskontroll av vedtaket. Kommunedirektøren foreslår at vedtaket i planutvalget og vil sende vedtaket til Statsforvalteren (Fylkesmannen) for avgjørelse. Planutvalget vil behandle saken 19. januar 2021.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/23/molde-kommune-vil-vedta-en-okning-i-utslippene-til-fjorden/

Kommunen bytter søknadsform

Molde kommune forandret søknaden om tillatelse til Deponi 2 på Raudsand til rammetillatelse. Kommunen kan ikke fritt forandre søknadsform og forandringen er sannsynligvis en saksbehandlingsfeil. Grunngivingen i saksframlegget er at saken ikke ble behandlet i et-trinn da et rekkefølgekrav ikke var oppfylt.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/05/molde-kommune-med-saksbehandlingsfeil/

Kommunen tolker hva lovlighetskontrollen gjelder

I forbindelse med tillatelsen til deponi måtte et rekkefølgekrav oppfylles. Kommunen tolker kravet om lovlighetskontrollen til å ikke omhandle rekkefølgekravet. Kommunen skriver i sitt saksframlegg at rekkefølgekravet i reguleringsplanen er ivaretatt i tillatelsen fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har derimot ikke vurdert eller omtalt den nye rapporten fra NIVA som viser en økning i miljøgiftene i fjorden. Kommunen baserer sitt vedtak på en vurdering fra Miljødirektoratet som ikke finnes.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/12/19/lovlighetskontroll-av-tillatelse-til-deponi/

Statsforvalteren avgjør

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) må avgjøre om vedtaket er lovlig. Planutvalget vil sende vedtaket til kommunestyret. Kommunedirektøren tolker vedtaket til å ikke gjelde om rekkefølgekravet er oppfylt. Det er da opp til Statsforvalteren å tolke hva som menes i vedtaket.

Omfattende toksiske effekter

Utenfor Raudsand er det en stor økning i forurensningen. Innholdet av kobber i sedimentene i fjorden kan gi omfattende toksiske effekter på organismer og mengden av forurensning viser en økning. Alle målingene i undersøkelsen utført i 2019 viser en økning av miljøgiftene bly, kobber, kadmium, nikkel, krom og sink i forhold til tilsvarende undersøkelse i 2013.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/01/omfattende-toksiske-effekter/

Samleside om Miljøgifter i fjorden

Utslipp av miljøgifter til Tingvollfjorden er problematisk. Miljøgiftene i sedimentene i fjorden viser en fordobling de siste årene.

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/

Kilder:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/01/20201209-krav-om-lovlighetskontroll.pdf

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/01/20210119-lovlighetskontroll-deponi-2..pdf