Høring av regional vassforvaltningsplan

Regional vassforvaltningsplan med tiltaksprogram og handlingsprogram er lagt ut til høring i perioden 1. mars til 31. mai 2021. Høringsfristen er 31. mai 2021. Nei til Giftdeponi oppfordrer alle med interesse for vannforvaltning til å svare på høringen.

Tingvollfjorden med deponiområdet

Fjorden utenfor Raudsand er forurenset. Veidekke har etablert et stort nytt deponi som vil gi utslipp til fjorden. Det er planer for deponi for farlig avfall sammen med nye enorme deponi på fjellet. Samtidig lekker det fra eksisterende deponi. Utslipp fra deponerte masser i underjordsgruvene og utslipp av forurenset vann fra gruvene er ikke undersøkt. Fjordbunnen er sterkt forurenset og det foreligger ingen plan om opprydding. Real Alloy på Raudsand ønsker å øke sin produksjon med tilhørende økning av utslipp.

Det ser ut til at myndighetene ikke gjennomfører tiltak som kan forbedre fjordens tilstand. Det er viktig å svare på høringen til Regional vassforvaltningsplan for å øke kunnskapsgrunnlaget med tiltak og miljømål for å friskmelde fjorden utenfor Raudsand.

Mangler i utkast

Utkastet til planen inneholder svært lite om problemstillingene rundt miljøgiftene i fjorden. Det er viktig å svare på høringen for å legge til rette for å bedre tilstanden til Tingvollfjorden.

Miljøgifter i fjorden

Nei til Giftdeponi har en samleside med undersøkelser og innlegg om fjordens tilstand. Materialet kan brukes for å svare på høringen:

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/

Tilstanden til fjorden utenfor Raudsand er forverret

En undersøkelse fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) datert 7. oktober 2020 om miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden utenfor Raudsand viser at tilstanden er forverret i forhold til tidligere undersøkelser.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/20/tilstanden-til-fjorden-utenfor-raudsand-er-forverret/

Fylkeskommunen ønsker spesielt innspill på:

  • Kunnskapsgrunnlaget
  • Tiltak og miljømål
  • Prioriteringer i plan

Høringsinnspill sendes til: dokpost@mrfylke.no

Høringsfrist: 31.mai 2021

https://www.vannportalen.no/vannregioner/more-og-romsdal/aktuelt-fra-more-og-romsdal/regional-vassforvaltningsplan-for-more-og-romsdal-er-no-lagt-ut-pa-hoyring/

%d bloggere liker dette: