Ulovlig deponert avfall

Deponi 3 er et planlagt deponi på fjellet på Raudsand. Det er allerede ulovlig deponert avfall i rasområdet som er planlagt til deponi. Myndighetene har ikke kunnskap om hvilket avfall som finnes i deponiet. Veidekke ønsker å kjøpe eiendommen, men vil ikke ta ansvar for hva som finnes i gruvene.

Bilde av ravinen hvor det planlegges deponi. Rasområdet er i området hvor det er ulovlig deponert avfallsmasser av ukjent kvalitet.

Rasområde

Deponi 3 ligger rett vest for eksisterende Deponi 1. Den østlige delen strekker seg i en lengde på 80 til 90 meter og ble tidlig på 1970 tallet utsatt for et ras. Raset var en del av en stor underjordisk rasutvikling som omfattet store deler av gruvesystemet for «Z-Malmen». Raset utviklet seg fra -150 meter og helt opp i dagen på +235 meter over havet med en total høydeforskjell på 385 meter. Raset kom opp i dagen i to områder. Det ene området er det som i dag betegnes som Deponi 1 og det andre rasområdet er den østlige delen av Deponi 3. I begge områdene falt overflaten ned om lag 30 til 40 meter.

Nedbøren renner gjennom deponiet og til forurenset avfall

I forprosjekt for etablering av Deponi 3 oppgir Veidekke at «avrenningen av overflatevann som renner inn i deponiet og videre ned gjennom gruvesystemet, hvor det er lagret forurenset avfall«. Noe av avfallet som er lagret i gruvesystemet er saltslagg som defineres som farlig avfall. Mengden nedbør som renner igjennom det ulovlige deponiet er mellom 13 000 000 og 20 000 000 liter pr år. Hvor denne nedbøren havner er ikke kartlagt.

Fra for-prosjekt for etablering av deponi 3 av Vidar Aarvold 3. april 2017

Veidekke: Utenkelig å tette

Deponi skal i henhold til deponiforskriften tettes i bunnen og sidene. Veidekke uttaler i et forprosjekt for deponiet: «det er utenkelig å installere noen som helt form for bunn- eller sidetetninger». Det er et nedbørsområde på 27 000 m2 hvor regnvannet renner ned i gruvene hvor det er lagret forurenset avfall. Det er ingen som har oversikt over hva som er deponert i rasområdet som kalles Deponi 3.

Avfall i Deponi 3 er av nyere dato

COWI AS EDD FASE 1 for Direktoratet for Mineralforvaltning 23. februar 2018

Avfallet i Deponi 3 er ulovlig deponert. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) opplyser om at det ulovlig deponerte avfallet er av nyere dato. Det er usikkert hvilket avfall som er deponert.

Veidekke vil ikke kjøpe hvis de blir pålagt opprydding

Direktoratet for mineralforvaltning kjenner til at det er ulovlig deponert avfall men vet ikke hvor mye og hvilket avfall det er snakk om. Direktoratet har ikke gjennomført noe for å oppklare ulovlighetene. Veidekke som vil kjøpe eiendommen vil ha klausul ved kjøpet for å slippe ansvaret for oppryddingen i gruvene.

Statens eiendom

Eier av Deponi 3 er Staten. Veidekke vil kjøpe eiendommen, men de vil ikke kjøpe hvis de blir ansvarlig for miljøgiftene som ligger i gruvene. Deponiet ligger i samme området som Deponi 1. Dette deponiet viser varmeutvikling våren 2021. Avrenning fra nedbørsområdet til Deponi 3 kommer muligens i kontakt med det farlige avfallet i Deponi 1.

Deponi 1: Farlig avfallsdeponi uten bunntetting:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/11/farlig-avfallsdeponi-uten-bunntetting/

Gass- og varmeutvikling i avsluttet deponi:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/04/21/gass-og-varmeutvikling-i-avsluttet-deponi/