Veidekke med ny søknad om dispensasjon

Veidekke søker om ny dispensasjon fra reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Reguleringsplanen ble godkjent i mars 2020 av departementet. Nå er ny søknad om dispensasjon for å anlegge en ny vei til Deponi 2, 3, 4 og 5. I første omgang vil veien brukes for Deponi 2 og  legge til rette for deponering av bunnaske. Bunnaske er kategorisert som farlig avfall før behandling og deponering. Veien skal bygges av Veidekke på statens eiendom på østsiden av fylkesveien.

Industriområdet for Veidekke og Real Alloy. For å få innvilget dispensasjon må  fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.

Dispensasjon frem til anlegget med farlig avfall blir bygget

Veidekke og Molde kommune gjennomførte en forhåndskonferanse den 14. juni 2021. Fra Veidekke deltok 2 personer sammen med 1 person fra Norconsult. Kommunen stilte med 3 personer. I referatet fra møtet er det gitt som grunnlag for dispensasjonen at farlig avfallsmottaket ikke er «aktuelt akkurat nå». Veidekke har dermed ikke lagt bort planene om mottak av farlig avfall på Raudsand.

Ordføreren opplyste ikke kommunestyret

Ordføreren opplyste ikke kommunestyret om dispensasjonssøknaden. Rødt fremmet en interpellasjon i kommunestyremøtet den 17. juni 2021 om å starte reguleringsendring i planen som det nå søkes dispensasjon fra. Reguleringsendringen var vedtatt av Molde kommunestyre den 17. september 2020. Hvorfor holder ordføreren tilbake opplysninger om dispensasjonssøknaden?

Møte med politisk ledelse

I følge kilder gjennomførte Veidekke et møte med politisk ledelse i Molde kommune samme dag. Veidekke opplyste i møtet at kjøpet av statens eiendom på Raudsand ennå ikke er gjennomført og orienterte om forandringen i ledelse og eiere i Bergmesteren Raudsand. Veidekke opplyste at tildekkingen av møllestøvet på Veidekkes eiendom var tilnærmet ferdig og viste frem bilder av arbeidet. Veidekke påpekte den manglende tildekking av møllestøvet på statens grunn. Veidekke ønsker å kjøpe men vil ikke ta ansvar for forurensningen på eiendommen.

Området skal omreguleres – administrasjonen unngår problemstillingen

Molde kommunestyre vedtok 17. september 2021 en reguleringsendring for området hvor det nå søkes dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Administrasjonen i kommunen går mot kommunestyrevedtaket ved å legge til rette for dispensasjon. En reguleringsendring vil derimot kunne legge til rette for den aktuelle veiløsningen.

Veidekke søker om vei på Statens grunn

Veidekke er leietaker av eiendommen og staten er eier. Veidekke har i mange år ønsket å kjøpe men vil ikke ta ansvar for forurensning på eiendommene. I referatet fra forhåndskonferansen om dispensasjon er ikke eierforholdene omtalt.

Kilde – Referat fra forhåndskonferanse:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/06/20210614-referat-fra-forhandskonferanse-raudsand.pdf

Ulovlig bygging av vei

På fjellet i et urørt skog og myrområde bygde Veidekke i 2016 en lang vei uten tillatelse. Kommunen opprettet i november 2020 tilsynssak om forholdet. Kommunen følger ikke opp den ulovlige veibyggingen og innstiller på nye tillatelser.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/31/ulovlig-bygging-av-vei-politikere-ikke-orientert/

https://neitilgiftdeponi.com/2019/08/30/tillater-askesortering-og-deponi-for-ordinaert-avfall/