Svikt i tilsynsapparatet

Hvilken rolle har Molde kommune / kommunestyret for å ivareta folkehelseperspektivet i Raudsand-saken, med tanke på det store uoversiktlige forurensningsbildet av farlig ukjent avfall med avrenning til fjorden, og nå tilrettelegging for ny deponering av farlig, ukjent avfall?

Norges Miljøvernforbund (NMF) brev til kommune, statsforvalter, direktorat og departement.

Bekymringsmelding

Leder i Norges Miljøvernforbund Ruben M Oddekalv sammen med leder i Norges Miljøvernforbund avd. Nordmøre og Romsdal Perly Grande Eikås sender brev til kommune, statsforvalter, direktorat og departement med spørsmål og bekymringsmelding rundt flere av forholdene som berører området Raudsand og Tingvollfjorden.

NMF krever svar på følgende:

  1. Hvor mange tilsyn er utført på Raudsand etter Aluscan-skandalen, og hva viser tilsynsrapportene?
  2. Hvem i kommunen har ansvar for å ta vare på folkehelsen i denne saken, og hva legger man i begrepet helsevern?
  3. Er det tatt prøver fra forurensningsområdene inklusive fjellvatn, bekker, elver, jordsmonn, bær, trær, sopp og dyr?
  4. Er det tatt prøver av fisk, reke, krabbe og bunnfisk i fjorden over tid?
  5. Er det tatt prøver av gass-utslipp – hvilke gasser slippes ut og hva viser verdiene?
  6. Er det utført tidligere og nylige grunnvannsundersøkelser av området?
  7. Er det lagret radioaktivt materiale i området?

Hvorfor er ikke Tingvollfjorden friskmeldt etter utallige år?

Norges Miljøvernforbund: Vi er på overtid med bekymring for livsgrunnlag og mulig negativ påvirkning på helsa vår over mange år og videre framover. Retten til å bli ivaretatt, retten til miljøinformasjon, rådgivning/veiledning, og å bli opplyst i saken er til dags dato ikke hensyntatt. Vi har rett til å spørre og de ansvarlige myndigheter har plikt til å svare. Ved den minste tvil skal «føre-var»-prinsippet gjelde.

NMF: Vi ønsker å minne om Miljøinformasjonsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Grunnlovens miljøparagraf 112, samt Naturmangfoldloven

Hele bekymringsmeldingen finnes her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/06/20210605-bekymringsmelding-rausand-05.06.21-.pdf

I tillegg til brevet er det lagt ved 3 sider med underskrifter.

%d bloggere liker dette: