Kynisk spill med forurensning som våpen

Veidekke søker om å bygge et stort deponi uten å dekke til møllestøvsekkene. All saksbehandling har forutsatt tildekking av møllestøvet. Utslipp fra møllestøvsekkene vil i følge søknad gå til terrenget uten rensing. Veidekke søker om å bruke statens grunn, men vil ikke håndtere utslippene fra samme eiendom. Det er et kynisk spill om eiendommer og tillatelser med gammel forurensning som våpen.

Møllestøvsekkene som Veidekke vil unngå å dekke til for å få tillatelse til å starte opp deponidrift. Deler av sekkene er allerede overfylt med masse. Foto 29. juni 2021.

Miljødirektoratets tillatelse fra 13. november 2020 stiller vilkår om en helhetlig løsning. Den helhetlige løsningen forutsatte tildekking innen 30. juni 2021. I søknaden til Miljødirektoratet skriver Veidekke at tillatelsen må endres slik at deponering i Deponi 2 kan starte før det er ryddet opp i møllestøvdeponiet.

Fortsatt utslipp til terrenget

Søknaden fra Veidekke dokumenterer at halvparten av møllestøvsekkene ikke vil tildekkes. Veidekke oppgir at det ligger 15 000 sekker som ikke vil dekkes til.  Sigevann fra møllestøvsekkene vil dessuten ledes til terreng sammen med annet overvann. Utslippene vil gå til terrenget nedenfor deponiet i følge søknaden.

Bygger tomt på statens eiendom

Veidekke bygger tomt på statens eiendom. Foto 29. juni 2021.

Veidekke vil bruke deler av statens areal til etablering av et anlegg nedenfor Deponi 2. Samtidig vil ikke Veidekke håndtere utslippene fra møllestøvsekkene på en miljøvennlig måte. Veidekke har sendt forespørsel til Næringsdepartementet om bygging på statens eiendom. Svaret er ikke kjent og departementet gir ikke innsyn i dokumentene.

Kynisk spill om eiendomsrett

Veidekke ønsker å overta eiendommen på Raudsandfjellet for deponivirksomhet gjennom sitt heleide selskap Bergmesteren Raudsand. Veidekke vil kjøpe statens eiendom, men ikke overta ansvaret for å rydde opp i kjente og ukjente miljøforurensninger. For å få byggetillatelse var Veidekke tidligere tydelig på at de vil «rydde opp».  Nå søker de om å ikke ta ansvar for å dekke til møllestøvet. Veidekke bruker møllestøvsekkene kynisk som virkemiddel for å overta statens eiendom på 673 mål (672 502 m2).

Miljødirektoratet: Svært skjemmende

I et brev fra Miljødirektoratet til Molde kommune den 8. september 2020 skriver direktoratet: «Møllestøvdeponiet har ligget utildekket i en årrekke og er svært skjemmende. Vi ser det som viktig at det gjennomføres tiltak for å redusere forurensningsrisikoen som er der når avfallet ligger utsatt for vær og vind.» og «Miljødirektoratet ser alvorlig på at det nå ser ut til å bli ytterligere forsinkelser i arbeidet med å dekke til møllestøvsekkene.«

Brev fra Miljødirektoratet den 8. september 2020 om utsatt frist for tildekking av Møllestøvdeponiet.

Tillatelse fra kommunen forutsatte avsluttet Møllestøvdeponi

Molde kommune vedtok den 24. november 2020 tillatelse til Deponi 2. Denne tillatelsen forutsatte at Møllestøvdeponiet avsluttes, noe som ville gi en positiv effekt på forurensningen fra møllestøvet. Vedtaket er sannsynligvis ikke lenger gyldig siden halve møllestøvdeponiet ( 15 000 sekker) ikke er tildekket og avsluttet.

Fra saksframlegg om igangsettingstillatelse til møte 24. november 2020 – kommunalsjefens forslag

Veidekke 11. juni 2020: Viktig å avslutte møllestøvdeponiet

Veidekke sendte den 11. juni 2020 et notat til Molde kommune i forbindelse med byggetillatelse av deponi 2. Veidekke skriver: «Som et viktig steg i byggingen av deponi 2 skal møllestøvdeponiet avsluttes i tråd med krav fra Miljødirektoratet. Det er et mål å unngå at vann renner gjennom møllestøvet og drar med seg forurensning videre i vannveiene og ut i Tingvollfjorden.» Ett år etterpå søker de om å starte bygging av Deponi 2 uten å dekke til møllestøvdeponiet.

Veidekke med notat til Molde kommune den 11. juni 2020
Utdrag fra et notat fra Veidekke til Molde kommune den 11. juni 2020

Møllestøvsekkene fortsatt ikke tildekket

Innlegg fra 29. juni 2021:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/06/29/mollestovsekkene-fortsatt-ikke-tildekket/

Video fra 2018: Får vi ikke lov – rydder vi ikke opp:

Søknad om endring av tillatelse (4. juni 2021):

Mange av opplysningene i artikkelen kommer fra en søknad til Miljødirektoratet om en «Mindre endring» av tillatelsen.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/07/20210604-endringssoknad-trinnvis-tillatelse.pdf